Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

ZÁKONY UNIVERSA

paragraf_1.jpg
ZÁKONY UNIVERSA

ZÁKON AKCE + REAKCE

-řídí se jednoduše zákony energie, jak je znáte z hodin fyziky
-má dáti - dal, je stručně řečeno takto
- AKCE + následná REAKCE
- CO VYSÍLÁM, TO DOSTÁVÁM

Jak to vlastně funguje?

Každý jsme na té SVOJÍ VLNĚ ENERGIÍ, a podle ní se také vše kolem nás řídí, to znamená, že nemohu
udělat kvantový skok tam, kde nejsem, tedy nemohu se dostat do té frekvence, pokud v ní sám nevibruji!!!

Stejně tak mne může potkat jen všechno to, co si sám přitahuji, tedy jenom to, jakou frekvenci vysílám já sám svými
stále kmitajícími se buňkami.

ZÁKON ODRAZU a DOPADU energií

Opět jej dobře znáte z fyziky, je to to, co sám vysílám do prostoru,
násobeno silou, kterou do toho dávám. Takže jsem-li naštvaný, vysílám negaci+
znásobenou silou, co jsem naštvaný=jak moc se zlobím, a TOTO DOSTÁVÁM ZPĚT do svého
života. Takže se mi všechno VRACÍ, ať chci nebo ne.
Jsem to jen já, kdo určuje svou realitu tím, jak vysílám energie do svého okolí!SEDM ZÁKONŮ K ÚSPĚCHU
/podle knihy Deepak Chopra/1. ZÁKON ČISTÉ POTENCIALITY, neboli ZÁKON JEDNOTY /podle mne jde o zákon vnitřní jednoty a klidu a míru sebe sama, M.A.Kunz /

Jde o OBJEVENÍ SVÉ VLASTNÍ PODSTATY,
-kdo opravdu jste, objevení vibrace VAŠEHO DUCHA - vašeho vyššího já.
Každý je většinou ovládán svým egem- toto vaše "já" je pomíjivé, zmizí s tím,co jej probudilo, to znamená,že pokud se máte za člověka,jež si zakládá na tom,kdo je v práci nebo, kdo je svým vzděláním, potom tato vaše moc tohoto "já-ega" pomine, když přestane být důležité pro okolí-tedy společnost,či rodinu nebo přátele, kdo potom budete?...ano moc ega je tedy velmi pomíjivá, takže se znovu zeptejte sami sebe...KDO JSEM JÁ ?
-odpovědi dostáváte uvnitř sebe sama,když pomine vliv ega!!! Ten,jak říká autor knih o spiritualitě v tichu...stejně, jako to vnímají jogíni nebo jejich žáci,či budhisti....TICHO znamená vše, je to všeobjímající matka vnitřní moudrosti a otevírá čisté vědomí a pravdu uvnitř vás.

Praktikování ticha znamená vyhradit si určitý čas na pouhé Bytí,sama sebe.
-Pravidelné praktikování ticha podle toho, jak vám to vyhovuje, je jedním ze způsobů, jak prožít Zákon čisté potenciality. Dalším způsobem je denní meditace. Ideální by bylo, kdybyste meditovali alespoň třicet minut ráno a třicet minut večer. Prostřednictvím meditace se naučíte prožívat pole dokonalého ticha a čirého vědomí.
-Když objevíte svoji skutečnou podstatu a seznáte, kdo opravdu jste, je to právě ona znalost vlastního já, která vám umožní naplnit jakýkoli sen, protože vy sami jste nekonečnou možností, nezměrným potenciálem všeho, co bylo, je a bude.
-Co se vlastně děje, když se do tohoto prožitku ponoříte? Zpočátku to jen zintenzívní váš vnitřní dialog. Budete pociťovat silné nutkání věci vyslovovat nahlas. Když ale u mlčení vydrželi, jejich vnitřní dialog se postupně začal ztišovat. Ticho se brzy stane hluboké.
Je to proto, že mysl se po chvíli vzdá; uvědomí si totiž, že nemá význam, aby se stále točila dokola, když vy – vaše Já, duch, ten, který činí rozhodnutí – jste se dočasně vzdali mluvení. Když se pak vnitřní dialog ztiší, začnete prožívat tichost a klid pole čisté potenciality.
Tichost je prvním předpokladem projevení vašich tužeb a přání, neboť v tichosti spočívá vaše propojení s polem čisté potenciality, jež může sladit ve váš prospěch nekonečné množství detailů.
V Bibli stojí: „Ztište se, a vězte, že já jsem Bůh.“ Toho se dá dosáhnout pouze meditací.
-k objevení jednoty vnitřního ducha je možné také NESOUZENÍM -nikoho a ničeho/prostě nekritizujte,protože to vám vytváří další zbytečné negace a vnitřní dialog,což vás omezuje ve vnímání čisté pravdy uvnitř vás!!!
V knize „A Course in Miracles“ (Kurs zázraků) je modlitba, která říká: „Dnes nebudu soudit nic, co se stane.“ Nesouzení má za následek ztišení mysli. Je proto dobré zahájit den takovýmto předsevzetím. Během dne si ho připomínejte, a to zejména tehdy, když se přistihnete, že zase něco soudíte. Zdá-li se vám příliš obtížné dodržovat postoj nesouzení celý den, můžete začít tak, že si třeba řeknete, že následující dvě hodiny nebo jen hodinu nebudete nic soudit. Postupně lze časový horizont cvičení rozšiřovat.

MUSÍTE SE NAUČIT BÝT VE SPOJENÍ SE SVÝM NEJNITERNĚJŠÍM JÁ-duchem,PODSTATOU VAŠEHO BYTÍ. Tato pravá podstata je mimo vaše ego. Nemá strach a je svobodná; je imunní vůči kritice a nebojí se žádné výzvy. Nikomu nepodléhá, nikomu neporoučí a je magická, záhadná a vzrušující.
Spojení s pravou esencí vašeho bytí vám rovněž poskytne vhled do zrcadla vašich vztahů, neboť veškeré vnější vztahy jsou odrazem vašeho vnitřního vztahu k sobě samým. Chováte-li v sobě například pocity viny, strachu, máte-li pocit finanční nejistoty, nebo se vám zdá, že nejste dost úspěšní, budou také tyto pocity viny, strachu a nejistoty základními aspekty vaší osobnosti.
-Pak otevíráte prostor pro dynamickou aktivitu, zatímco jste současně nositeli tichosti této věčné, neohraničené, tvůrčí mysli. Unikátní a skvostná kombinace tiché, neohraničené a nekonečné mysli s dynamickou, ohraničenou individuální myslí představuje dokonalou simultánní rovnováhu tichého klidu a pohybu, jež mohou vytvořit, cokoli se jim zachce. Koexistence protikladů – klidu a dynamiky současně – vám přinese nezávislost na situacích, vnějších okolnostech, lidech i materiálních podmínkách.

-Když si tiše tuto skvostnou koexistenci uvědomíte a uznáte ji, propojíte se se světem energie – s kvantovou polévkou, nemateriální nehmotou, jež je zdrojem materiálního světa. Tento svět energie je dynamickým prouděním, je elastický, nezničitelný, proměnlivý a v neustálém pohybu, ale současně je též neměnný, tichý, klidný, věčný a nepomíjivý.
-Uchovávejte si svůj klid a neste si ho s sebou, ať vás vír událostí zanese kamkoli. Setrvávejte v klidu uprostřed jakéhokoli pohybu a dění. Chaotické dění okolo vás vám pak nikdy nezastíní rezervoár tvořivosti, jímž je pole čisté potenciality.
/úryvky z knihy Sedm zákonů úspěchu,Deepak Chopra/
spirála zákonů
2. ZÁKON DÁVÁNÍ
Vesmír funguje prostřednictvím dynamické výměny…
dávání a přijímání jsou různé aspekty
energetického toku ve vesmíru.


-Svojí ochotou dávat, co sami hledáme, si zajišťujeme, aby v našem životě nepřestávala cirkulovat vesmírná hojnost.

-Mezi naším a vesmírným tělem probíhá nepřetržitá dynamická výměna; naše mysl je v dynamické interakci s kosmickou myslí; naše energie je projevem kosmické energie.
Tok života není nic jiného než harmonická interakce všech prvků a sil, z nichž se skládá pole existence. Tato harmonická interakce prvků a sil se v našem životě projevuje jako Zákon dávání.
-Jelikož mezi naším tělem a myslí a vesmírem probíhá neustálá a dynamická výměna, zastavení energie by bylo jako zastavení krevního oběhu. Kdykoli dojde k zástavě oběhu krve, krev se začíná shlukovat, vytvářet koaguláty a stagnovat.STEJNĚ TAK SE CHOVÁ I ENERGIE.
Z toho důvodu tedy k udržení cirkulace hojnosti a bohatství – i všeho ostatního – musíme dávat a přijímat.
-doslova „proudění v hojnosti“. Peníze jsou symbolem životní energie, kterou si vzájemně vyměňujeme, a životní energie, které využíváme jakožto výsledku služeb, jež poskytujeme vesmíru.
-Když tedy zastavíme cirkulaci peněz – když naším jediným úmyslem je peníze schraňovat a střádat – zabraňujeme tím zároveň přítoku peněz do našeho života, neboť peníze jsou životní energií. Aby k nám tato energie proudila, musíme se starat o udržení její cirkulace. Peníze musí téci podobně jako řeka, jinak začnou stagnovat, shlukovat se, dusit samy sebe a podkopávat svoji vlastní sílu.
-Každý vztah obsahuje braní a dávání. Dávání plodí přijímání a přijímání plodí dávání. Co vystoupí nahoru, musí klesnout, co poklesne, se musí vrátit do původní výšky. Ve skutečnosti je přijímání totéž co dávání, neboť dávání a přijímání jsou různé aspekty energetického toku ve vesmíru. Jestliže zastavíte tok kteréhokoli z nich, narušujete tím fungování vesmírné inteligence.
-Skrze tento akt dávání se může jeho neviditelná energie přelít do materiálního projevu, jímž je strom.
Čím víc dáváte, tím víc budete dostávat, neboť dáváním udržujete ve svém životě cirkulaci vesmírné hojnosti. Cokoli, co má v životě nějakou hodnotu, se zmnožuje pouze tehdy, když je to dáváno. To, co se dáváním nezmnožuje, nemá cenu dávat, ani to nestojí za to, aby to člověk dostal. Pokud máte pocit, že jste darem něco ztratili, pak jste ve skutečnosti nedarovali a takový dar nebude ani mít za následek přínos či přírůstek. Dáváte-li nepřejícně a s pocitem lítosti či ochuzení, není vaše dávání podloženo energií./Deepak Chopra
-Úmysl provázející vaše dávání a přijímání je tedy tím nejdůležitějším./ Úmysl a pocit při dávání, JE TEDY TÍM,CO URČUJE,JAK RYCHLE BUDETE DOSTÁVAT nebo NEBUDETE DOSTÁVAT... M.A.Kunz/
-To, čeho se nám dostane zpět, je vždy úměrné tomu, co jsme dali, za předpokladu, že je naše dávání bezpodmínečné a vychází ze srdce.Pak se energie provázející dávání mnohonásobně zvětší.

-Nejsnazším způsobem, jak získat to, co si přejete, je pomoci ostatním získat, co si přejí oni. Tento princip funguje stejně dobře pro jednotlivce, spolky, společnosti i národy. Chcete-li, aby vás život požehnal všemi svými dary, naučte se žehnat ostatním lidem a přejte jim všechny dobré věci života.
-Praktikování Principu dávání je ve skutečnosti velmi jednoduché: chcete-li mít radost, rozdávejte ji; chcete-li získat lásku, naučte se rozdávat lásku; chcete-li, aby vám druzí věnovali pozornost a uznávali vás, rozdávejte pozornost a uznání; chcete-li materiální bohatství, pomáhejte k němu ostatním.
-Dokonce i samotná myšlenka na dávání, myšlenka na požehnání či jednoduchá modlitba má dostatečnou moc ovlivnit ostatní. Jsme tedy shlukem myšlenek v myslícím vesmíru. A myšlenka má moc proměňovat.

-Nejlepší způsob, jak Zákon dávání uvést do života – a jak začít celý proces cirkulace – spočívá v rozhodnutí, že pokaždé, když se s někým setkáte, dotyčnému něco darujete. Nemusí to nutně být materiální předmět; může to být květina, kompliment či modlitba.
Nemateriálni formy darů mají ve skutečnosti největší sílu. Dar péče, pozornosti, citu, ocenění, uznání a lásky – to je to nejcennější, co můžete dát, a přitom vás nic nestojí. Když se s někým setkáte, můžete dotyčnému poslat tiché požehnání, popřát mu štěstí, radost a veselí. Tento druh dávání je velmi mocný.

Učiňte toto rozhodnutí a rozdávejte všude, kam přijdete a za každých okolností. Pokud budete dávat, budete i dostávat. Čím víc rozdáte, tím víc se upevní vaše důvěra v zázračný účinek tohoto zákona. A s tím, jak budete dostávat více, vzroste i vaše schopnost víc dávat.
Příčiny a
3. ZÁKON KARMY - PŘÍČINY A NÁSLEDKU -rozpracováno

Každý čin vyvolává vzedmutí energie, která se nám
vrací ve formě podobného …
Co jsme zaseli, to sklidíme.

Zvolíme-li si konání přinášející štěstí a úspěch druhým, ovocem naší karmy bude také štěstí a úspěch.

-Třetím duchovním zákonem úspěchu je Zákon karmy. „Karma“ znamená jak čin, tak důsledek tohoto činu; je zároveň příčinou i následkem, neboť každý čin vyvolává vzedmutí energie, která se nám vrací ve formě podobného. Na Zákonu karmy není nic, co bychom neznali. Každý z nás slyšel rčení: Jak zaseješ, tak sklidíš.“
-V každém okamžiku své existence se nacházíme v poli všech možností, a jsou nám tudíž otevřeny všechny možnosti volby. Některé volby činíme vědomě, některé naopak neuvědoměle.Nejlepším způsobem, jak porozumět karmickému zákonu a jak ho maximálně využít, je v každém okamžiku usilovat o vědomou volbu.
Ať se vám to líbí nebo ne, VŠECHNO, CO SE V SOUČASNOSTI DĚJE, JE VÝSLEDKEM MINULÉ VAŠÍ VOLBY.
-Kdybych vás teď slovně napadl, s největší pravděpodobností byste si zvolili postoj uraženého. Kdybych se rozhodl vám složit kompliment, s největší pravděpodobností byste se tvářili potěšené nebo polichoceně. Ale zamyslete se nad tím: vždy se jedná o vaši volbu.
Zrovna tak by se mohlo stát, že vás napadnu a vy se prostě rozhodnete se neurazit. Když vám složím kompliment, zrovna tak se jím nemusíte nechat polichotit.
Jinými slovy – většina z nás (přesto, že máme k dispozici nekonečné množství možností výběru) se stala shlukem podmíněných reflexů, které jsou neustále různými lidmi a podmínkami spouštěny a ústí v naše předvídatelné reakce a chování.
-Naše reakce se spouštějí automaticky a my zapomínáme, že je to vždy nová a nová volba, kterou v každém okamžiku činíme, jenomže neuvědomělá.Když se na chvilku zastavíte a budete v roli svého vlastního svědka pozorovat svoje volby a celý proces výběru, pak už jenom samotný akt pozorování způsobí, že tento proces přesunete z neuvědomělé do vědomé oblasti. Takovýto postup vědomého rozhodování a pozorování vám dodá značnou sílu.
Činíte-li jakékoli rozhodnutí, můžete se otázat sami sebe na dvě věci – za prvé: Jaké jsou důsledky tohoto mého rozhodnutí?“ Ve svém nitru je budete okamžitě vědět; a za druhé: „Přinese tato volba, toto rozhodnutí, které teď činím, štěstí mně i mému okolí?“

-Je-li odpovědí ano, pak svoje rozhodnutí můžete realizovat. Zní-li odpověď ne, to znamená, přinese-li vaše rozhodnutí nespokojenost vám nebo lidem ve vaší blízkosti, upusťte od jeho realizace. Je to velmi prosté.
-Ze všech nekonečných možností, jež se v každém okamžiku nabízejí, je vždy jen jediná, která vám i vašim blízkým přinese štěstí. Pokud si právě tuto možnost vyberete, výsledkem bude chování, kterému se říká spontánní správné konání.
-Jenom srdce zná správné odpovědi. Většina lidí se domnívá, že srdce je měkké a sentimentální. Není to ale tak, srdce je intuitivní, je holistické, celostní, je kontextuální, je vztahové. Nemá v sobě orientaci typu výhra – prohra. Je napojeno na vesmírný počítač – na pole čisté potenciality, čiré vědomosti a neomezené organizující síly – a bere všechno v úvahu.

-Zákona karmy můžete využívat k získání peněz, bohatství i všech ostatních dobrých věcí, které si přejete. Nejprve si ale musíte uvědomit, že vaši budoucnost tvoří rozhodnutí, která v každém okamžiku života činíte.
Vše souvisí
4. ZÁKON NEJMENŠÍHO ÚSILÍ
-Inteligence Přírody funguje s nenásilnou lehkostí… bezstarostně, harmonicky a láskyplně.

-Ztotožníme-li se s proudem harmonie, radosti a lásky, dosahujeme úspěchu a štěstí lehce a bez úsilí.

Zákon se zakládá na skutečnosti, že inteligence Přírody funguje s nenásilnou lehkostí a uvolněnou bezstarostností. Je to princip nejmenší akce nebo též nulového odporu.
-Patří sem například zákon harmonie a lásky. Když se mu naučíme od přírody, snadno se nám podaří naplnit všechna svá přání.
Když se podíváme, jak funguje příroda, zjistíme, že vydává minimální úsilí. Tráva se nepokouší růst, ona prostě roste. Ryby se nepokoušejí plavat, nýbrž prostě plavou. Květiny nezkoušejí kvést, ale prostě kvetou. Ptáci se nepokoušejí létat, nýbrž létají. Je to jejich přirozenost.A lidskou přirozeností je přenášet sny do materiální podoby a činit tak lehce a bez úsilí.
-„dělej méně a dosáhneš více“. Konečným stavem je stav, kdy člověk nedělá nic a dosahuje všeho. Znamená to, že je zde přítomen pouze nejslabší záblesk myšlenky či nápadu a jeho zhmotnění se dostaví bez jakéhokoli úsilí. To, čemu se běžně říká „zázrak“, je ve skutečnosti pouze výrazem Zákona nejmenšího úsilí.
-Jste-li v harmonii s přírodou, spočíváte-li ve vědomosti svého pravého Já, máte možnost Zákona nejmenšího úsilí využít.
Nejmenší úsilí vynakládáme tehdy, jsou-li naše činy motivovány láskou, neboť příroda drží pohromadě energií lásky. Snažíte-li se získat moc a kontrolu nad ostatními lidmi, ztrácíte energii. Toužíte-li po penězích nebo po moci pro uspokojení svého ega, vynakládáte energii na honění se za iluzí štěstí, místo abyste se těšili ze štěstí přítomného okamžiku. Usilujete-li o získání peněz jen pro své osobní uspokojení, sami si odřezáváte přívod energie a zasahujete do projevů inteligence přírody. Jsou-li ale vaše činy motivovány láskou, ke ztrátám energie nedochází. Naopak – vaše energie se v takovémto případě znásobuje a akumuluje – a přebytečnou energii, kterou jste nastřádali a z níž se těšíte, lze využít ke tvoření toho, co si přejete, včetně neomezeného bohatství.
Můžete si své tělo představit jako nástroj k ovládání energie: je schopno energii vytvářet, uchovávat a vydávat. Víte-li, jak ji vytvářet, uchovávat a vydávat účinným způsobem, pak si můžete stvořit nekonečně velké bohatství.

-Pozornost zaměřená na ego spotřebovává obrovské množství energie.
-Když svoji energii uvolníte, můžete ji přesměrovat a využít k tvorbě čehokoli si přejete. Stane-li se vaším vnitřním vztažným bodem duch, stanete-li se imunní vůči kritice a přestanete se bát.
-Zákon nejmenšího úsilí má tři složky – tři věci, které můžete udělat, abyste princip „dělej méně a dosáhneš více“ uplatnili v praxi.

-1. složkou je přijímání.
Přijímání znamená jednoduše, že se rozhodnete, že „dnes přijmete všechny lidi, situace, podmínky a příhody tak, jak jsou“.
A jste-li schopni přijmout věci takové, jaké jsou, jste také schopni převzít zodpovědnost za svoji situaci a za všechno, co se vám přihodí a co vám připadá jako problém.
-To nás dovedlo až ke 2. složce Zákona nejmenšího úsilí, a to k zodpovědnosti. Co znamená zodpovědnost? Zodpovědnost znamená nevinit nikoho a nic ze situace, v níž se nacházíme – a to ani sebe ne.
-Tím, že přijmeme svoje podmínky, svůj problém, zodpovědnost pak znamená naši schopnost tvořivé reakce na situaci takovou, jaká je v tomto okamžiku. Veškeré problémy obsahují zárodky možnosti – když si to uvědomíme, máme možnost této znalosti využít k přetransformovaní současného okamžiku v lepší Kdykoli budete konfrontováni nějakým tyranem, protivou, učitelem, přítelem či nepřítelem (všechno je jedno a totéž), připomeňte si že „tento okamžik je právě takový, jaký má být“. Ať jste se v tomto okamžiku ocitli v jakémkoli vztahu, pamatujte si, že je to přesně to, co právě v tomto období života potřebujete. Všechny události mají svůj skrytý význam a tento skrytý význam má pro vás evoluční význam.
-3. složkou Zákona nejmenšího úsilí je popření nutnosti obrany, to znamená, že vaše vědomí je ustaveno tak, že nepoužívá obrany a vy jste se vzdali potřeby přesvědčovat ostatní o své pravdě a o svých názorech.
-Když budete sledovat lidi ve svém okolí, zjistíte, že stráví devadesát devět procent svého času bráněním svých stanovisek. Když se potřeby bránit svá stanoviska vzdáte, získáte tím přístup k obrovskému množství energie, kterou jste předtím zbytečně utráceli.
-Když se postavíte do defenzivní role, začnete obviňovat ostatní a nepřijmete přítomnost a neskloníte se před ní, ve vašem životě začnou růst překážky. a DO BUDOUCNA SI TÍM VYTVÁŘÍTE DALŠÍ A DALŠÍ NOVÉ PŘEKÁŽKY. Kdykoli se setkáte s nějakým odporem, uvědomte si, že násilná snaha prorazit jenom odpor zvýší.
-Upusťte úplně od obhajování svých stanovisek. Když nemáte co bránit, nezavdáte ani příčinu k žádnému sporu – přestanete-li bojovat a vzdorovat – prožijete plně přítomnost a oceníte ji jako dar.
-Uvítáte-li přítomnost a ztotožníte se s ní, zažijete vzplanutí, záři, extatické jiskření, jež je vlastní každé živé bytosti. Jakmile začnete zakoušet toto duchovní povznesení ve všem živoucím, stane se vám tento stav přirozeným, budete prožívat neutuchající radost a odhodíte veškeré břímě obran, odporu a ubližování.
-tak se vaše srdce odlehčí a naplní se bezstarostností, radostí a pocitem svobody. V tomto stavu radostného, prostého osvobození přestanete pochybovat a vaše srdce bude s jistotou vědět, že všechno, co si přejete, je vám stále k dispozici, neboť vaše chtění vychází z úrovně štěstí, nikoli z úrovně strachu a zloby. Nepotřebujete si nic ospravedlňovat; jednoduše v duchu vyslovte svůj úmysl a v každém okamžiku života se vám bude dostávat naplnění, radosti, svobody a samostatnosti.

Rozhodnete-li se pro skvělou kombinaci všech tří prvků – přijímání, zodpovědnosti a zřeknutí se obrany .
images (5)-aktivace energií-páteřní kanál.jpg
5.ZÁKON ÚMYSLU A PŘÁNÍ
-Neoddělitelnou součástí každého úmyslu a přání je i mechanismus, jímž se tento úmysl či přání naplňuje … úmysl a přání v poli čisté potenciality mají nekonečnou organizační sílu.

A když úmysl vložíme do úrodné půdy čisté potenciality, spouštíme tuto organizující sílu a ona pro nás začíná pracovat.

Na počátku bylo přání, které bylo prvním zárodkem ducha; mudrci, meditujíce ve svých srdcích; skrze svoji moudrost přišli na to, že existující je svázáno s neexistujícím.

-Tento zákon vychází ze skutečnosti, že energie a informace existují všude v přírodě. Na úrovni kvantového pole neexistuje ve skutečnosti nic jiného než právě energie a informace.
-Celý vesmír ve své prapůvodní podstatě je tokem energie a informací. Jediný rozdíl mezi vámi a stromem spočívá v informačním a energetickém obsahu vašich těl.
-Na materiální úrovni se i vy i strom skládáte z týchž recyklovaných prvků – většinou je to uhlík, vodík, kyslík, dusík a v malém množství další prvky.
-Ve schématu přírody má člověk výsadní postavení mezi všemi druhy. Máme nervový systém, který má kapacitu uvědomovat si energetický a informační obsah místního pole, z něhož povstává naše fyzické tělo. My toto pole subjektivně prožíváme prostřednictvím svých myšlenek, pocitů, emocí, přání, vzpomínek, instinktů, sklonů a přesvědčení. Totéž pole objektivně prožíváme jakožto fyzické tělo – a prostřednictvím fyzického těla prožíváme toto pole jako hmotný svět.
-Naše tělo není odděleno od těla vesmíru, neboť na kvantově mechanické úrovni nelze definovat žádné pevné hranice. Jsme totéž co vlna, fluktuace, shluk či vír – jakési místní narušení širšího kvantového pole. Širší kvantové pole – vesmír – je naším širším tělem.
Lidský nervový systém je nejen schopen si uvědomovat informace a energii svého vlastního kvantového pole, nýbrž jeho prostřednictvím je člověk také schopen s nekonečnou pružností vědomě měnit informační obsah, jenž dává vzniknout fyzickému tělu.
-Tato schopnost vědomé změny je důsledkem dvou základních vlastností vědomí, a to pozornosti a úmyslu. Pozornost přináší energii, zatímco úmysl transformuje. Na cokoli upřete svoji pozornost, nabyde ve vašem životě na významu a na síle. Věci, od kterých svoji pozornost odpoutáte, ochabnou na síle, rozloží se a zmizí z vašeho života. Úmysl naproti tomu startuje procesy přeměny energie a informací. Úmysl organizuje svoje vlastní naplnění.

-Kvalita úmyslu upřeného na objekt vaší pozornosti koordinuje nekonečné množství prostoročasových událostí, jejichž výsledkem je, za předpokladu, že jsme dodrželi ostatní duchovní zákony úspěchu, to, co si přejeme.
-Je tomu tak z toho důvodu, že úmysl zasazený do úrodné půdy pozornosti má nekonečnou organizační sílu. Nekonečná organizační síla znamená schopnost organizovat paralelně nekonečné množství prostoročasových událostí.
-Projev této nekonečné organizující síly je patrný v každé buňce lidského těla. Lze ji spatřit ve všem živém.
Příroda je uspořádána tak, že všechno koreluje a je propojeno se vším ostatním.
-Každá jednotlivá buňka v těle provádí asi šest bilionů úkonů za sekundu a navíc ještě musí vědět, co v tutéž chvíli dělají všechny ostatní buňky. Lidské tělo je schopno hrát hudbu, zabíjet bakterie, plodit děti, recitovat poezii a sledovat pohyby hvězd současně, protože pole nekonečné korelace je součástí jeho informačního pole.
-Úmysl u lidského druhu není pevně fixován nebo nějak uvězněn v neměnné energetické a informační síti. Naopak disponuje nekonečnou flexibilitou. Jinými slovy – jakmile neporušujete ostatní přírodní zákony, můžete prostřednictvím úmyslů doslova přírodní zákony ovládat a využívat k naplnění svých snů a přání.
554557_498596110177335_1688418695_n-3.oko.jpg
6. ZÁKON NEPŘIPOUTANOSTI
V odpoutání spočívá moudrost nejistoty …v moudrosti nejistoty tkví osvobození od minulosti, od toho, co člověk zná a co je pro něj vězením nazývaným podmíněnost minulostí.
Projevem naší ochoty vykročit do neznáma a vstoupit do pole všech možností je pokorné odevzdání se tvořivé mysli, která diriguje vesmírný tanec.

-Zákon nepřipoutanosti říká, že k tomu, abychom ve fyzikálním vesmíru čehokoli dosáhli, musíme se zbavit připoutanosti k dané věci.
-Neopouštíme úmysl ani neopouštíme své přání. Vzdáváme se ale připoutanosti k výsledku.
Tento akt je velmi mocný. V okamžiku, kdy se zřekneme své připoutanosti k výsledku a zkombinujeme-li toto odpoutání současně s jednobodovým úmyslem, dosáhneme toho, po čem toužíme.
-Prostřednictvím odpoutanosti lze dosáhnout čehokoli, protože odpoutání se zakládá na bezvýhradné víře v sílu našeho pravého Já.
-Naproti tomu připoutanost vychází ze strachu a nejistoty – a potřeba bezpečí je výsledkem naší neznalosti pravého Já.

-Zdrojem bohatství, hojnosti a všeho, co existuje ve fyzickém světě, je ono Já; je to vědomí, jež ví, jak naplnit jakoukoli potřebu.

-Všechno ostatní je pouhým symbolem – auta, domy, bankovky, šaty, letadla. Symboly jsou pomíjivé; vznikají a zanikají, přicházejí a odcházejí. Honění se za symboly je jako procházet se po mapě místo v daném území. Přináší rozrušení a hněv; v konečném důsledku způsobuje, že má člověk pocit vnitřní prázdnoty a chudoby, protože zaměnil své Já za symboly tohoto Já.
-Připoutanost pramení z chudoby vědomí, neboť se vždy vztahuje pouze na symboly. Odpoutání je synonymem pro bohatství vědomí, protože tam, kde je odpoutání, je i svoboda k tvoření.
-Jenom z odpoutání vychází radost a smích. Pak i symboly bohatství přicházejí bez námahy a spontánně.

-Bez odpoutanosti jsme zajatci bezmocnosti, beznaděje, povrchních potřeb, triviálních starostí, nevyslovených tužeb a vážnosti – to všechno jsou charakteristické rysy každodenní ploché existence a chudoby vědomí.

-Skutečné bohatství vědomí spočívá ve schopnosti získat bez nejmenšího úsilí cokoli, co si přejeme.

-V nejistotě nalezneme svobodu ke stvoření všeho, čeho se nám zachce.
Lidé se neustále pídí po zabezpečení, a přitom hledání bezpečí je ve skutečnosti velmi pomíjivá záležitost. Dokonce i připoutanost k penězům je znakem nejistoty.

-Možná, že si říkáte: „Kdybych měl tolik a tolik peněz, byl bych zabezpečen. Byl bych finančně nezávislý a mohl bych jít do důchodu a věnovat se věcem, kterým bych opravdu chtěl.“ Ale to se nikdy takhle nestane – nikdy.
Pro ty, kteří se snaží dosáhnout zabezpečení, honba trvá celý život, aniž by měli kdy pocit, že ho dosáhli. Pořád se jim zdá, že jim o krok uniká – je to proto, že bezpečí nikdy není pouze otázkou peněz. Připoutanost k penězům bude vždycky vytvářet pocit nejistoty a nedostatečného zabezpečení bez ohledu na to, kolik peněz bude dotyčný člověk mít v bance.

-Skutečnost je taková, že mnozí z bohatých lidí patří právě mezi ty, kdo trpí největšími pocity nedostatečného zajištění.
Usilování o zabezpečení je iluze. Ve starých tradicích znali moudré řešení tohoto dilematu – podle nich spočívá v moudrosti nezajištění či moudrosti nejistoty. Znamená to, že usilování o zabezpečení a jistotu je ve skutečnosti připoutanosti k tomu, co známe. A co to je to známé? Známá je nám minulost.

-Nejistota je proti tomu úrodnou půdou čiré tvořivosti a svobody. Nejistota znamená vstupovat v každém okamžiku života do neznáma. Neznámo je polem všech možností, je stále čerstvé, neustále nové, vždy otevřené stvoření nově projeveného. Bez nejistoty a neznámého je život pouhou neživou repeticí obnošených vzpomínek. Člověk se stává obětí své minulosti a to, co ho dnes trýzní, je pouhým zbytkem ze včerejška.

-Upusťte od své připoutanosti ke známému, vykročte do neznáma a tím vstoupíte do pole všech možností. Vaše ochota vykročit do neznáma vám přinese moudrost, která je faktorem v něm obsaženým. Znamená to, že každý další okamžik života vám bude přinášet vzrušení, dobrodružství a tajemství. Budete prožívat radost ze života – jeho záhadnost; budete zakoušet povznesení a závratné štěstí pramenící z vašeho vlastního ducha.
-Zákon nepřipoutanosti se nevylučuje se Zákonem úmyslu a přání – tedy se stanovením cílů. Budete mít stále v úmyslu jít určitým směrem, tedy stále máte určitý cíl. Mezi bodem A a bodem B je ale nekonečné množství možností. Je-li ve vašem směřování zakomponována nejistota, umožňuje vám to v libovolném momentě změnit směr, pokud byste našli vyšší ideál nebo něco, co vás víc potáhne. S daleko menší pravděpodobností se budete chtít vypořádat s problémy násilím, a to vám zajistí zachování bdělosti vůči otevřeným možnostem.
577711_503484343021845_2056042106_n.jpg
7.ZÁKON "dharmy" účelu života
Každý má v životě nějaký účel… nějaký jedinečný dar nebo zvláštní nadání, jímž má obohatit ostatní.

Když tento jedinečný talent spojíme se službou ostatním, zažijeme extázi a povznesení vlastního ducha, což je konečný cíl všech cílů.

-Dharma je sanskrtské slovo znamenající „účel života“. Zákon dharmy říká, že jsme na sebe vzali fyzickou podoby, abychom na zemi naplnili určitý účel.

-Podle tohoto zákona má každý člověk jedinečný talent a jedinečný způsob, jak tento talent vyjádřit.V každém je něco, co dotyčný člověk dokáže lépe než kdokoli jiný na světě – a každému takovému jedinečnému vyjádření určitého nadání odpovídají nenaplněné potřeby. Setkají-li se tyto nenaplněné potřeby s vyjádřením určitého talentu, dochází k jiskření, jehož výsledkem je bohatství. Vyjádřením talentu za účelem naplnění potřeb vzniká neomezené bohatství a hojnost.
-Chci, abyste se ptali samy sebe, jak budete sloužit lidstvu a jakým zvláštním nadáním disponujete. Máte jedinečný talent, který nemá nikdo jiný, jenom vy, a dokážete ho jedinečným způsobem vyjádřit.

-Zákon dharmy má tři prvky. Prvním z nich je skutečnost, že každý z nás je tu proto, aby objevil své pravé Já a aby přišel sám na to, že naše pravé Já je duchovní, že jsme ve své podstatě duchovními bytostmi, které na sebe vzaly fyzickou podobu.
-Druhým prvkem Zákona dharmy je vyjádření jedinečného talentu. Zákon dharmy říká, že každý člověk má jedinečný talent. Talent každého z nás je ve svém vyjádření naprosto jedinečný a na celé planetě u nikoho jiného toto nadaní v jeho unikátním způsobu vyjádření nelze nalézt. Znamená to, že existuje zaručeně jedna věc, kterou každý člověk může dělat způsobem, který bude lepší než způsob kohokoli jiného. Když tuto věc u sebe objevíte a začnete ji dělat, ztratíte pojem o čase.
-Třetím prvkem Zákona dharmy je služba lidstvu. To znamená sloužit lidem a klást si přitom otázku: Jak mohu pomoci? Jak mohu pomoci těm, s nimiž přicházím do styku?

-Když k tomu připočtete prožitek své vlastní duchovnosti, tedy pole čisté potenciality, není možné, abyste neměli přístup k neomezené hojnosti, protože toto je skutečný způsob, jak se hojnosti dosahuje.

-Nejedná se v tomto případě o dočasnou hojnost; je to hojnost trvalá díky vašemu jedinečnému talentu a jedinečnému způsobu jeho vyjádření, díky vaší oddané službě lidem, k níž vás dovede otázka: Jak mohu pomoci?“ Neptejte se tedy: „Co je tu pro mě?“
-Duch je tou oblastí vašeho vědomí, kde zažíváte svůj univerzalismus. Když svůj vnitřní dialog přepnete z „Co je tu pro mě?“ na „Jak mohu pomoci?“, automaticky se dostáváte za své ego, do oblasti svého ducha. Nejúčinnějším způsobem vstupu do oblasti ducha je meditace, ale i pouhé přepnutí vnitřního dialogu na otázku „Jak mohu pomoci“ tuto oblast otvírá.

-Chcete-li maximálně využívat Zákona dharmy, musíte se zavázat k několika věcem.
Za prvé si musíte předsevzít, že budete hledat své vyšší já, že překročíte své ego
že vypátráte, jakým jedinečným nadáním disponujete a budete se z něj těšit, protože radost se objevuje vždy tam, kde člověk vkročí do bezčasého vědomí – tehdy se dostává do stavu blaženosti.
Třetí závazek zní: budu si klást otázku, jak nejlépe posloužit lidem a jaké jsou moje nejlepší předpoklady pro tuto službu.

-Naleznete odpověď na tuto otázku a začnete ji uskutečňovat v praxi. Využijete svého jedinečného nadání ke službě ostatním – propojíte jejich potřeby se svým přáním sloužit.
Sedněte si a sepište své odpovědi na následující dvě otázky:

1. Kdybyste se nemuseli starat o peníze a měli všechny peníze, co jich je na světě – co byste udělali?

Zní-li vaše odpověď, že byste zůstali u toho, co děláte teď, pak jste v dharmě, protože máte vášnivě rádi to, co děláte – vyjadřujete svoje jedinečné nadání.

2. Jaké jsou moje nejlepší dispozice k tomu, abych mohl sloužit lidstvu? Odpovězte na tuto otázku a uveďte odpověď do praxe.

Doberte se svojí božské podstaty, objevte svůj jedinečný talent a dejte ho do služeb lidem a dostane se vám veškerého bohatství, které si přejete.
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one