Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

NEMOCI a nejen mágů

6ena-energie.feature_image_template68-620x400.jpg
O psychických nemocech

Podívejme se nyní krátce na psychiku člověka a některé nemoci. Rovněž se podívejme na něco co se často připisuje na vrub psychických onemocnění, ale rozhodně tam nepatří. Psychika a charakter.

Poruchy a nemoci osobnosti
Osobnostní a charakterové poruchy (nepatří mezi nemoci)
Psychické onemocnění
Osobnostní a charakterové poruchy
Nízká HRD (hrdost), vysoká JE (ješitnost), pokles CHAR (charakteru), nízké PO (pod -10/20), ZEN (nejznámější tři ZEN – žízeň po penězích, sexu, alkoholu a návykových látkách) ad.

V extrémním případě se charakterová porucha projevuje syndromem:

MESIÁŠ,
SPASITEL,
NIČITEL.
Obvykle postupně, možno, ale i kombinovaně. Osobnostní a charakterové poruchy nelze omlouvat a je nutno vždy zaujmout opatření.

Projev simulace osobnosti
K aktivaci syndromu simulace osobnosti (mesiáš atd.) je potřeba tkz. vodítko.

IM (implicitní) vodítko
je například aktivace ABS (abcesu – zapouzdřené vzpomínky, které se aktivují vnějším prostředkem – často narušené dětství, případně dědičné dispozice).

EX (explicitní) vodítko
například touha po penězích (ZEN) aktivuje nízké živočišné pudy. Dochází k duševní mutaci, kdy se pokřiví vnitřní krása jedince a ochrnou jeho duchovní hodnoty. V těchto případech se probouzí jako zvěstovatel pohrom (mesiáš), slabší povahy podrobuje a „zachraňuje“ (spasitel) a ty, kteří stojí v cestě se snaží likvidovat. Osobnostní a charakterová porucha není nemoc, ale úpadek člověka. Naproti této poruše stojí něco naprosto jiného…

Psychické onemocnění
Orientační dělení: MAD SCH PAP EPI HYS MR DEN SM.

Implozní
Explozivní
A tedy na:

Deprese (DEES) a
Maniodepresivní psychózy (MAD)
Deprese (IM)
Deprese se projevuje dlouhodobě pokleslými náladami. Člověk má skličující charakter, upadá do chmurných úvah a negativního pohledu na svět. Často pociťuje úzkost a opuštěnost, objevují se pocity zbytečnosti nebo viny, má malou sebedůvěru, zhoršené soustředění, problémy s pamětí a pozornosti, únava. Člověk v depresi je téměř neschopen smysluplné činnosti. Pro okolí může působit jako lenivý člověk. Chřadnou jeho reakce na radostné podněty a zpomaluje se myšlení. Reakce na podněty jsou často chladné.

Dělení deprese podle příčiny vzniku
organické – při organickém poškození mozku (např. úrazy, nádory), krvácení, endokrinní poruchy, poruchy jater či slinivky břišní (např. cukrovka),
endogenní – příčina je v poruše chemie mozku (nervovým přenašečem dopaminem),
reaktivní – reakce na nějakou stresovou událost,
farmakologické – způsobená některými léky či přípravky.
Charakteristické pro depresi je dlouhodobě zhoršená nálada a beznaděj
Omezuje se dřívější zájem o příjemné aktivity. Může docházet k ochladnutí intimity, změnám spánku, nespavosti, změna příjmu potravy. Jídlo se může jevit nevýrazné a bez chuti. Omezuje se schopnost koncentrace, soustředění na práci, četbu. Běžná je ztráta energie. Zvyšuje se riziko sebevraždy (cca 15% lidí trpící depresí ukončí násilně život). Deprese je narušená vůle z nedostatku vnitřní a fyzické energie.

Deprese patří k implozním (vnitřní destrukce) poruchám
tedy ovlivňují především postiženého člověka. Deprese ubližuje především postiženému. Lze účinně řešit.

Maniodepresivní psychóza (EX)
je závažný duševní stav (psychický výkyv), který způsobuje nadměrné změny nálad, vitality, psychických funkcí a někdy i omezuje schopnost celkového „přirozeného“ fungování a rozhodování. Projevy poruchy může být i rychlé cyklování nálad (více než 4 fáze v jednom roce) či ultrarapidní cyklování (fáze se mnohokrát střídají během dne).

Manický syndrom
Manickým syndromem se rozumí stav, kdy je nemocný nadměrně podnikavý, veselý, nic pro něho není problém, má sníženou potřebu spánku,

v sexuální oblasti je často promiskuitní,
navazuje stále nové vztahy,
může být i bezdůvodně podrážděný,
při obtížném formátu diskuse mluví nesrozumitelně, kdy myšlení předbíhá slova (slovní chaos),
pochody v jeho těle jsou zrychlené,
často mají „velikášské“ bludy,
mnohdy narušují práci, školu, rodinu a celkově život ve společnosti,
Zvýšené psychomotorické tempo,
Někdy je velmi sdílný, jindy, nesnášenlivý, tvrdohlavý. Nemocní nakupují nebo prodávají různé věci, podnikají různé aktivity, utrácí peníze, bývají sexuálně podnikaví.
Objevují se bludy.

Typy bludů Makromanické
Megalomanické - přesvědčení o zvláštním významu vlastní osobnosti
Extrapotenční - přesvědčení o nadpřirozených schopnostech či nadání
Originární - přesvědčení o vznešeném původu
Inventorní - přesvědčení daného jedince o tom, že je vynálezcem významného objevu
Reformátorské - přesvědčení o tom, že daný jedinec provede významné změny ve společnosti
Mesiášské (religiózní) - přesvědčení daného jedince o tom, že je spasitelem
Erotomanické - přesvědčení o neodolatelnosti pro druhé pohlaví
Eternity - přesvědčení, že dotyčný je nesmrtelný, že nezemře
Mikromanické bludy
Insuficientní - přesvědčení o vlastní neschopnosti
Autoakuzační - sebeobviňování za různá neštěstí atp.
Obavné - přesvědčení, že se přihodí katastrofa
Ruinační - přesvědčení o totálním zchudnutí
Negační - popírá existenci (buď vlastní či někoho jiného - např. z rodiny atp.)
Enormity - přesvědčení, že svojí existencí či činností přivodí katastrofu
Eternity - přesvědčení, že musí žít navždy, aby trpěl za své hříchy
Hypochondrické - přesvědčení daného jedince, že trpí nějakou chorobou - většinou nevyléčitelnou
Dysmorfofobické - Přesvědčení, že část těla je znetvořená nebo zohyzděná.
Paranoidní bludy
Paranoidní - připisuje věcem a situacím kolem sebe význam ve vztahu k vlastní osobě
Perzekuční - přesvědčení o pronásledování a ohrožení vlastní osoby
Kverulační - pod vlivem přesvědčení o perzekuci si stěžuje na policii, různé instituce, podává žaloby a odvolává se až k nejvyšším místům
Emulační (žárlivecké) - přesvědčení o nevěře partnera
Transformační - chorobný pocit změny osobnosti
Metamorfózy - pocit změny v jinou bytost - např. zvíře
Kosmické - obsahem jsou např. mimozemské civilizace (ovlivňování, pozorování ...)
Standardní je vytvoření bludu, který přejímá postižený jako realitu. Vyznačuje se nepravdivostí, nevývratností (přesvědčení daného jedince nelze vyvrátit žádnými logickými argumenty). Blud je v centru pozornosti daného jedince. Maniodepresivní psychóza patří k explozním (vnější destrukce) poruchám. Při projevu poškozuje okolí, drahé a blízké, přátele, podnikatelský sektor.

Postižený nemá problém bez zjevných důvodů označit druhé za ty, kteří mu ubližují a ničí ho. Nezřídka si najde někoho koho přesvědčuje o bludech a snaží se, aby mu je potvrdil. Je ochoten vynaložit nemalé finanční prostředky jen, aby měl "parťáka" v bludu. Je schopen najednou přerušit i delší přátelství. Zakáže rodině, dětem styk s předmětem bludu. Využívá všech prostředků, soudů, msty, nenávisti. Chování je cyklické a v určitých etapách se opakuje.
Například jistý klient ze Slovenska měl v posledních pěti letech 5 cyklů (tedy se opakuje cca jednou ročně). Vždy je v podstatě stejný průběh. Klient navštíví terapeuta, kterému označí osoby, které ho manipulují. Je ochoten slíbit cokoliv jen ať terapeut zasáhne proti jeho ničiteli. Nakonec, ale s železnou pravidelností napadá své terapeuty. Stejný průběh je i proti přátelům a rodině.
Když nemocný člověk MAD zasáhne svojí explozivní reakcí okolí a blízké, vyvolá u nich následně DEES odraz, který je přímo úměrný jejich stabilitě a pochopení věci. Pro zdravé jedince je zdánlivě nevysvětlitelné jednání deprimující a skličující. U některých lidí může dojít ke spontánní agresivní obraně, která může vést k nenávistným projevům.zdroj-© PannaCz.com
aura-1.jpg
PSYCHICKÉ PORUCHY A SÍLA DUCHA

Vyjadřují změny některých psychických jevů, které se projevují v chování a prožívání a znesnadňují interakci člověka s jeho sociálním okolím. Tělo je pro nás jen nástroj. Uvědomme si, že je to právě náš duch, udržuje tělo zdravé a výkonné.

Psychózy - hluboké neuropsychické poruchy
které narušují osobnost; přechodné či cyklicky se vracející či postupně se prohlubující; vyznačují se halucinacemi, bludy, hrubě zkreslených sebehodnocením; chybí vědomí chorobnosti; léčí psychiatr, často medikamentózně a ústavní léčbou.

schizofrenie
paranoia
autismus - nadměrné zahledění do sebe, ulpívání myšlení, které je často nereálné nebo nesouvislé, žije svými fantaziemi, necítí potřebu navazovat kontakt s lidmi, vč. svých nejbližších.
maniodepresivní psychóza.
Neurózy - funkční onemocnění bez organických poruch mozku
nejčastější (až 10% populace) neuropsychické poruchy lehčího rázu než psychózy; většinou přechodné; subjektivně pociťovány; dvojí příčina - velmi silný otřes (úmrtí blízkého člověka) a dlouhodobé působení traumatických vlivů  sociální podstata; více odpovědnosti než je možné zvládnout, myslí na druhé a své potřeby potlačují; léčí vhodná terapie založená na posilování sebevědomí a trénování asertivního chování; kořeny tkví často v dětství (necitlivá, rozporuplná, citově chladná a příliš náročná výchova); některé příznaky připomínají zlozvyky -fóbie - nekonkrétní, rozumově neuchopitelné strachy a úzkosti, příčiny vznikají v dětství (neprožitý konkrétní vztah jde do podvědomí), pomoc odstraněním příčiny.

Hysterie
velká citová labilita, rychlé střídání nálad, sklon k afektům, nápadná soustředěnost na vlastní osobu.

Neurastenie
velká přecitlivělost, časté bolesti hlavy, citová labilita, nízká pracovní výkonnost, špatný spánek, poruchy sexuality, léčba úpravou prostředí.

Psychastenie
zvýšená citová zranitelnost vedoucí k dlouhodobému přetrvávání citového napětí, lidově cca hypochondrie.

Psychopatie
dlouhodobá odchylka od běžných projevů osobnosti (nápadné, podivínské, nepřizpůsobivé jednání), mezi neurózou a psychózou.

Oligofrenie
slabomyslnost, nerozvinuté poznávací schopnosti a procesy, snížený stupeň inteligence.

Tělo jako nástroj ducha
Tělo je pro nás jen nástroj. Uvědomme si, že je to právě náš duch, který naše tělo řídí a udržuje je zdravé a výkonné. Dokud žijeme v duchu se sebou samými a se svým okolím v harmonii, funguje tento automatismus k naší úplné spokojenosti. Teprve když se dostaneme do duchovní disharmonie, projeví se v podobě chybného řízení, a tím nějaké nemoci, i v našem těle.

Co ovlivňuje duševní zdraví
Lidský mozek je tělesným orgánem. jehož funkcím patří mimo jiné duševní činnost. Je tedy přirozené, že vše, co ovlivňuje stav mozku, se může projevit také v našem duševním životě. Na mozek mohou působit různé vlivy dvojím způsobem: jednak prostřednictvím krve a jiných tělních tekutin - humorálně, jednak prostřednictvím nervových impulsů přivedených do mozku, buď vlastního těla - interorecepce, nebo zevního prostředí, ve kterém se organismus nachází - exterorecepce.

Duševní hygiena
Duševní hygiena je schopnost či umění zachovat si duševní zdraví a všechny metody, které k tomu přispívají. Studium duševní hygieny se formovalo ve vědní obor, který zkoumá biologické a sociální podmínky působící na rozvoj a upevňování duševního zdraví a obrací se také k otázkám prevence.

Prevenci duševních chorob lze rozdělit na:
PRIMÁRNÍ
jejím cílem je odstraňování záporných společenských jevů a zátěžových situací, vyhledávání a pomoc těm osobám, které jsou jimi ohroženy.

SEKUNDÁRNÍ
jejím cílem je aktivní vyhledávání - depistáž osob se začínájícím duševním onemocněním a jejich včasné léčení.

TERCIÁLNÍ
snižuje následky proběhlého duševního onemocnění na co nejnižší míru.

Duševní nemoci
Choroba je chápána jako vnitřní porucha osobnosti, jako vnitřní dezorganizace jejích struktur, jako postupné vychýlení jejího vývoje. Duševní choroby podle šíře poruch osobnosti se dělí na dvě hlavní kategorie: neurózy a psychózy.

Neuroza - funkční psychická porucha bez primárního poškození mozku
nebo změny v metabolismu. Narušená schopnost přizpůsobení, porucha myšlení, jednání, cítění. Nemocný si poruchy uvědomuje a trpí jí. Příčiny jsou psychogení. Na vzniku neurózy se podílejí vrozené dispozice a zevní vlivy - únava, stres, vyčerpání.

Psychoza - závažné duševní onemocnění
při němž nemocný ztrácí kontakt s realitou; jeho vnímání, prožívání a hodonocení skutečnosti je těžce deformováno, chybí vědomí nemoci. Projevem psychózy jsou zpravidla halucinace a bludy. Příčina je neznámá, zřejmě spočívá v odchylných biochemických pochodech mozku. DRUHY NEUROZ: mezi neurózy jsou zařazovány psychastenie, hysterie, nutkavá neuróza, úzkostná neuróza a neuróza fobická.

Druhy psychoz
mezi psychózy je všeobecně počítána paranoia, a celá skupina schizofrenií s paranoidním, hebefrenním a katatonickým syndromem. Nejčastější duševní nemoci ve stáří

Deprese
Porucha nálady vyznačující se smutkem, strachem a zpomalením psychických funkcí. V důsledku přidruženého pocitu bezúspěšnosti a pesimistických fantazií o budoucnosti může deprese v krajním případě vyústit i sebevraždou.

Hypochondrie
Psychická porucha, při níž je postižený mylně přesvědčen, že trpí jednou nebo více tělesnými chorobami. Bývá spojena s depresí a úzkostí.

Dědičnost duševní nemoci
Dědíme spíše jen určitě předpoklady pro naše schopnosti a charakterové vlastnosti. Existují sice duševní onemocnění, která se přenášejí i na potomstvo, avšak pravděpodobnost, že duševně nemocní rodiče budou mít duševně nemocné děti, se případ od případu různí a jen výjimečně je vysoká. Na druhé straně vloha k abnormním psychickým reakcím nebo i nemocem se přenáší dost často. I tam, kde duševní onemocnění lze vysvětlit jako geneticky podmíněné, zůstává dnes psychiatrie většinou optimistická: I když je něco zděděno, neznamená to, že se to nedá léčit.Zdroj-© PannaCz.com
istock_brain-300x300.jpg
PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

Vrozené aspekty osobnosti, vlastní obsah psychiky, nejpodstatnější charakteristika osobnosti, rys osobnosti, psychická struktura osobnosti. Struktura osobnosti je dynamická - s vývojem se mění nabýváním nových zkušeností...

Osobnost
Organická jednota tělesného a psychického, vrozeného a získaného, která je typická pro daného jednotlivce a projevuje se v jeho chování a jednání.

Osobnost je strukturální a funkční jednotou
Je schopna volit mezi hodnotami a řídit se zvolenými hodnotami
Psychofyzická jednota
Jednota tělesného i duševního
Osobnost je výslednicí tělesných a psychických dějů, projevů
Osobnost je syntézou původního (zděděného, vrozeného) a rozvinutého
Vrozené aspekty osobnosti
nepodmíněné reflexy
instinkty
pudy
některé city
typ vyšší nervové činnosti a předpoklady vývoje
dispozice
Vlastní obsah psychiky
psychické procesy
psychické stavy
ostatní vlastnosti osobnosti – si člověk osvojuje a rozvíjí během individuálního vývoje
Nejpodstatnější charakteristika osobnosti
Jedinečnost, zvláštnost každé osobnosti. Pojem osobnost v psychologii nemá hodnotící charakter – má obecný význam.

Každý člověk je osobností
Vlastnost osobnosti Je ta stránka lidské osobnosti, kterou člověku přisuzujeme na základě jeho zvláštního, poměrně stálého chování. CHAR - Charakter,HRD - Hrdost, JE - Ješitnost atd.

Rys osobnosti
Projev určité stránky osobnosti, který momentálně v jejím chování vnímáme. Např. LETORA. Vlastnost vzniká spojením příbuzných rysů a na rozdíl od nich představuje stálejší charakteristiku osobnosti. Základem je kotva v NES.

Psychická struktura osobnosti
Uspořádání prvků, složek, ze kterých se skládá určitý celek - CL, a určení vztahu VAZ mezi těmito složkami.

Uspořádání vlastností osobnosti do diferencovaného celku základní kategorie vlastností osobnosti:
aktivačně – motivační (např. BUN, BUP)
co pohání osobnost k činnosti, o co usiluje, k čemu směřuje (např. NAES DIFT)
vztahově – postojové (AF, KOX, ANX)
systém hodnot, kterým osobnost dává přednost při hodnocení různých jevů, kterými se řídí ve svém jednání a chování (např. PO)
zahrnuje více vlastností – dominující je charakter CHAR
morální a volní vlastnosti výkonové vlastnosti (např. TS, RIZ)
měřítkem toho, co osobnost dokáže, jak náročné úkoly zvládne (např. –EL--)
dominující vlastnosti tvoří schopnosti (např. SOR)
vědomosti, zručnosti, návyky (NYK, SETNA, VED atd.)
seberegulační vlastnosti (CELISN, SPON atd.)
charakterizují uspořádanost osobnosti v celek (např SUVSN)
dynamické vlastnosti (např. MISN, NAES - D atd.)
charakterizují intenzitu a tempo prožívání a chování (např. NAES – T, TS, RADUS)
vlastnosti psychických procesů a stavů (např. VL-ST DUCH, DUO)
převážně spoluutvářejí individuální zvláštnosti osobnosti (např. TALSN)
Struktura osobnosti je dynamická - s vývojem se mění nabýváním nových zkušeností, je relativně stálá - zachovává si systém a hierarchii vlastností, které jsou pro ni typické.
/© PannaCz.com/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one