Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
12977-restart-energte-t-bunek-karmtcka-octsta-od-neg-3-images.jpgZnovunapojeny.jpg
Co je karma? Čím se řídí? Proč vlastně je karma?

Toto jsou jedny z mnoha dotazů,které mi lidé pokládají.


Karma = etický přírodní zákon příčiny a následku, ZÁKON naší AKCE + REAKCE na naši akci/ což je naše myšlenka,slovo,čin.

Každá myšlenka,slovo nebo čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem má odpovídající následek této myšlenky,slova nebo činu.
Vše je energie námi vyslaná+postihující zpětně aktéra samotného,takže NÁS SAMOTNÉ. Zjednodušeně řečeno podle této doktríny egoistické jednání způsobuje utrpení, zatímco nesobecké jednání přináší štěstí. Z buddhistického pohledu neznamená karma „osud”, ale může být přeložena jako „čin” nebo „příčina a následek”. Zhruba řečeno, karma funguje následovně: Každý čin, slovo a myšlenka – pozitivní či negativní – zanechává otisky v mysli. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutně vedou k budoucímu utrpení. Když tedy pochopíme, že naše myšlenky, slova a činy zasévají semínka našich budoucích zážitků, budeme mít moc měnit náš život ve vlastních rukou.

Co je karma?
Můžeme to vidět často kolem sebe. Někdo z našeho okolí, člověk, jež se těší všeobecné oblibě a jemuž nikdo nepřeje nic zlého, je znenadání stižen osobní tragédií, například zhoubnou nemocí nebo neštěstím v rodině. Okamžitě se vůkol zvednou hlasy, že je to nespravedlivé, že takový dobrák si něco podobného nezaslouží. A on opravdu v tomto svém životě nevykonal žádný skutek, který by zavdával příčinu k tak neblahému „zásahu osudu“, takže se to vskutku může jevit jako nespravedlnost, zvláště když jiní, dle mínění ostatních daleko horší lidé, jsou podobných tragédií ušetřeni.
Málokdo je ochoten připustit, že v tomto směru se žádné nespravedlnosti nedějí a že každý „zásah osudu“ je jen vyústěním zpětných karmických působení, která si s sebou každý člověk přináší nejen z tohoto, ale i z minulých životů. Dokonce je vzácností i to, když někdo dospěje tak daleko, že připouští existenci minulých životů, jichž má za sebou každý jednotlivec bezpočet. Nebereme-li v úvahu lidský život v celistvosti všech jeho pozemských vtělení, pak se nad lecjakou „nepřízní osudu“ pozastavíme jako nad nespravedlností. Příčinou dalšího a dalšího vtělování lidské duše je karma.
Karma, nebo-li karmický dluh, je něčím, čeho se lidská duše usiluje zbavit, čehož lze dosáhnout jenom pozemským prožíváním, neboť jedině na zemi se duše karmou obtížila. V mezidobích mezi jednotlivými vtěleními se duše na „onom světě“ nebo chcete-li v jemno-hmotnosti na tento svůj pozemský úkol připravuje a vybírá si místo a rodiče, kde by po vtělení nalezla nejlepší podmínky pro odčinění svého karmického dluhu. Netřeba zdůrazňovat, že odčinění karmy bývá spojeno s prožitky veskrze nepříjemnými, někdy až tragickými, jež vždy odvisí od závažnosti karmického dluhu, který dotyčná duše na zemi odčiňuje. Byť toto prožívání může být sebebolestnější, je to ku prospěchu té které duše a ona sama si to tak před svým vtělením přála, třebaže nyní na zemi to možná vnímá jinak, majíc své přání uloženo v podvědomí, k němuž se dosud nepropracovala. S přijetím hrubo-hmotného těla se totiž veškeré duchovní vědomí přesouvá do podvědomí, jež posléze probleskuje coby tušení nebo intuice a záleží na člověku, jak moc mu dokáže naslouchat a zbavit se všech hrubo-hmotných bariér, mezi něž patří i přemrštěný rozum, které mu v tom mohou bránit.
V okamžiku trpkého prožívání člověk zřídkakdy rozpozná, že právě tohle musí zažít, aby vyrovnal svůj karmický dluh, rozpozná-li to však, pak udělá velký krok k duševní očistě a k naplnění smyslu svého pozemského života. Vede-li těžká životní zkouška k poznání, že člověk při ní zpravidla prožívá právě to, co v některém z minulých životů jeho přičiněním prožívali jiní a nyní se mu to dle zákona zvratného působení vrací,aby to pocítil na vlastní kůži a díky tomu prozřel, pak je tento konkrétní karmický dluh odčiněn a už se více nevrací.
V případě, že by to nevedlo k prozření a člověk by to vnímal jako nespravedlnost, jako neopodstatněnou „ránu osudu“, bude se karmické zpětné působení vracet tak dlouho, dokud k prozření nedojde. Nikdo karmě neunikne, „každý dluh bude splacen do posledního haléře“.

Jak žít správně?
Lidem byla dána jedna neocenitelná pomoc v podobě „návodu“, jak žít, aby se vyhnuli obtížení karmickými dluhy. Tou pomocí je Desatero Božích přikázání. Jejich dodržování zaručuje život v čistotě, nutným předpokladem je však také jejich správné pochopení.
Protože život je jeden a týž, jak v hrubo-hmotnosti, tak v jemno-hmotnosti, vztahuje se i Desatero na obě tyto sféry. Je-li například psáno „nezabiješ“, pak to neznamená pouze hrubo-hmotně „nezabiješ“. Lze zabít i jemno-hmotně a před Božími zákony je to stejně závažná vražda jako fyzické zabití. Lze třeba pomluvou zabít dobrou pověst člověka, která je v jemno-hmotnosti živá a má samostatnou formu nebo lze zabít čistou lásku mezi dvěma lidmi necitlivým či dokonce záměrným vnesením nesváru mezi ně. Na tyto zločiny lidské zákony nepamatují, ale přesto znamenají stejné karmické zatížení jako hrubo-hmotná vražda a jsou porušením přikázání „nezabiješ“.
Nebo vezmeme-li přikázání „cti otce a matku“. Dalo by se volně vyložit jako „cti otcovství a mateřství“ a nezavazuje tedy jednostranně jenom děti k slepému uctívání svých rodičů za všech okolností, ale i rodiče, aby zodpovědně přistupovali ke svému poslání, vedli své děti duchovní cestou a umožňovali jim tak je ctít. Nesprávné a jednostranné pochopení tohoto přikázání je jeho porušením a opět vede ke karmickému zatížení.
Tak bychom mohli pokračovat u všech dalších přikázání z Desatera. Při výkladu všech se lidé dopouštějí stejné chyby a sice, že berou v potaz jenom fyzickou, hmatatelnou stránku světa, čili hrubo-hmotnost. Život však nemenší měrou probíhá také tam, kam pozemským okem nevidíme, v jemno-hmotnosti neboli, jak se všeobecně říká, „na onom světě“nebo „v jiné dimenzi“.
Myšlenky, city i slova mají živé formy a lze je zabít, stejně tak jako jimi zabít a před nejvyšší energií /Bohem to jsou stejně závažné skutky, jako tady na zemi porušení lidských zákonů.
Lidská duše se usiluje karmy zbavit z jednoho prostého důvodu. Karmická vlákna ji totiž poutají k zemi a nutí k dalšímu a dalšímu vtělování, zatímco cílem lidského ducha je se od země vzdálit a vznést se k duchovním výšinám. K tomu se ovšem potřebuje vymanit z koloběhu vtělování, což předpokládá oprostit se od všech karmických vláken, blokací a závazků.
Každá myšlenka, každý čin zůstávají s člověkem, který je vyslal, spojeny neviditelným vláknem, putují coby živé formy jemno-hmotností, na základě zákona přitažlivosti stejnorodého na sebe nabalují všechny stejnorodé živé formy, a takto zesíleny se po vláknech vracejí ke svému původci, kterého plnou silou zasahují. To je karmické zpětné působení a ona vlákna jsou karmická vlákna./www.vestirna.717.cz/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one