Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Přivtělení entity do aury - z mé praxe, nejde o podvrhy, ani fotomontáž!!!
Přivtělení entity do aury - z mé praxe, nejde o podvrhy, ani fotomontáž!!!
Přivtělené duše=přivtělenci,inkarnáti
Otisky=negativní pozůstatek energie třeba po jeho slovu,křiku,zlobě,i po klení,kletbě,uřknutí,prokletí,vliv energie,která k nám byla vyslána jinými lidmi nebo bytostmi nebo je to i námi vyřčené slovo mířené k jiným-to znamená jeho návratová energie k nám/ odraz naší negace k jiné osobě/

Neprovádíme-li pravidelně energetické očisty (sebe-čištění MEDITACEMI nebo reiki, shamballa, seichim, dračí reiki, atd.), tak nám hrozí napadení tímto inkarnátem a to i několika.

Je-li oslabeno jedno z našich těl, projeví se to i ostatních. Tím, že se nemoc projeví na fyzické úrovni, tak je to ten nejvyšší stupeň varování, které náš živoucí systém dokáže vyprodukovat.
Hovoříme-li však o nemocích, jež způsobují inkarnáti, tak jde převážně o psychické potíže
ð schizofrenie
ð paranoia
ð deprese
ð stres
ð toxikomanie
ð gamblerství
ð atd.
Lze však také zpozorovat (spíše okolím), že velké množství projevů přivtělení je signalizováno větší změnou chování a osobnosti- "jako kdybych to už nebyl já."
Osobnost se však mění v závislosti na druhu inkarnáta!!!!!!!!
Druhy/přivtělenců/ přivtělených duší:
1) Velké citové pouto- jsou to duše, které nechtějí opustit své milované pozůstalé;
ovlivňují osobu, ke které se přivtělili, ta vnímá jejich žal a je ovlivněna jejich myšlením- duše jej nevědomky ovládá.
2) Stydlivé duše- stydí se za to, jak žili, jelikož již nemají tělo a vše je bez těla viditelné; jsou s osobou v auře proto, aby nemuseli kvůli tomu, co provedli odejít na místo sjednocení; osoba vnímá jejich energii a smýšlení.
3) Bloudící duše- nevědí co mají dělat, nejsou si vědomi ani toho, že jsou mrtví a proč nemají tělo; sní svůj život tak, jak jej prožili, vidí to, co udělali- žijí jakoby ve snu- zažívají něco, čemu se říká peklo inkarnováním se k někomu získávají opět fyzickou podobu a její smysly; může jich být i více; ovládají tělo podle svého; hlavními příznaky těchto duší jsou cizí hlasy v hlavě, nebo promluvení cizím hlasem.
4) Materialisti- lpí na svém majetku, který získali za svého života; přivtělují se, aby mohli užívat svůj majetek; hájí svůj majetek, byl-li po jejich smrti získán podvodem atd.
5) Závislé duše- za svého života to byli závislí lidé na alkoholu, drogách, či jiných velmi návykových činnostech- sexuální deviace. Vysedávají na svých oblíbených místech- hospoda- chtějí-li, tak se přivtělují do osob, aby opět vychutnali své opojení; uspokojují své sexuální deviace u jim podobných deviantů, atd…

6) Pomstychtivé duše- bylo-li jim ublíženo a jejich myšlenky na pomstu jsou i po smrti, tak se inkarnují k tomuto člověku a ovládají jej, snaží se jeho vůli naprosto vymazat; nutí mu své názory, orientaci,…; přeměňují osobnost a její plány; inkarnuje-li se viník dříve, tak začíná jeho týrání znovu- nutí jej k sebe-destruktivnímu chování;

Zajatci- jsou to zajatci času a prostoru, vězí v nejnižší astrální sféře, jsou zatěžkáni tíhou svého života; přivtělují se a žijí s vlastní ublížeností a s vlastním sobectvím, strachem, násilím a závistí; kdykoli chtějí, tak odcházejí; ty, které posednou, tak se jich nevzdávají a živí se jími; posedlí končí na psychiatrických léčebnách, jelikož slyší hlasy a myšlenky, vyzařují svoji i inkarnovanou energii; posedlému ubližují.

8) Nízcí- jsou přivedeni z ještě nižší úrovně, než je Země, jsou přitahování zákonem přitažlivosti energetickým mostem,tvořící osoba, jež má velmi negativní RNK- informační pole; touto negativitou je brutalita, sadismus, bezcitnost, tělesné Já; tím, že se inkarnát prolne s osobou tohoto pole, mu ucpe na všech úrovních komunikační kanály a čakry =>těžká onemocnění- AIDS. Jde zde však o kolektivní zavinění lidstva-
-jelikož např. AIDS=proměna milování na zvrhlý sex!!!
Pomocí individuálních technik můžeme inkarnáty odstranit a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahováni podobností a poutem, tak těchto podobností je nutné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.
Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik,které vám vysvětlí osoba,která čistí duše/najdete v našich odzkoušených rituálech/+za přítomnosti vedení terapeuta pro psychickou úroveň-emoční/
Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování. Za použití individuálních rituálů pro celkovou očistu osob,jak aury-tak těla-použití spolu s energií Universa-třeba i reiki.
Poznáváte-li některé příznaky u někoho-pomozte mu-rituál správně zvolený může zkvalitnit život a znovu obnovit energii člověka!!!
Jak pomoci? Celková očista organismu/těla i ducha tím aury


Pomocí individuálních technik lze tyto inkarnáty odstranit/ z domů,prostor i aury/, a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahování podobností a poutem, tak těchto podobností je vhodné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.

Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik.
Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování.
Rituály "Bílé magie"
Očista čaker a pomoc v potížích/osobní návštěva-dobití energie-ochrana aurického těla/-to vše/ najdete u nás v produktech/
Léčba Spirit /cena je individuální 1/8 vašeho měsíčního příjmu + (800,-/za 1 sezení osobně) dle potřeby klienta!!!
-očistné techniky,rituály,dobíjení energetických center-odstranění potíží s negativní energií-odstranění přivtělených duší-inkarnátů.odstranění potíží s otiskem inkarnáta v auře a nastolení rovnováhy v těle i duši.
V ceně je 3x léčba energiemi Velmistra Ushuiho Reiki,Shambally, Reconnection .

Posílení síly Vaší duše-naučte se pravidelně čistit své energetické tělo!!!!Přivtělené bytosti - duchové
Co to je? Samozřejmě energie, která zůstane po smrti člověka -
člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytůstka odejít a dostat se do míst, kde bude poučen a osvícen - v jiné dimenzi. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození do trojrozměrných světů, třeba jako je ten náš na Zemi.
Pokud tak neučiní, tedy neodejde k dalšímu poučení a přípravě pro další její vývoj, pak se brána pro odchod uzavře a "duše" zde zůstane uzavřena v takzvaném meziprostoru "bardu".
Aby dál mohla tady být v trojrozměrném prostoru také potřebuje energii pro svou existenci-tedy dobíjet se - to je nám známé přivtělení duší do naší aury - tedy do našeho energetického těla.
Duše tady zůstávají z různých důvodů - jsou nějak závislé na hmotném světě - buď na osobě, požitcích / alkohol, sex, peníze a pocit moci aj../ , ale také jsou závislé na rodinných příslušnících, osobách, dětech nebo i partnerech, mohou s nimi komunikovat, žárlit na ně, navádět je k nesprávným věcem nebo je jinak ovlivňovat, čímž kazí jejich i svou karmu. Některé , ale také netuší po dlouhý čas, že jsou mrtví/čas není ve všech dimenzích+ není ani v meziprostoru - bardu/duše -odešla třeba velmi rychle - nečekaně -což jsou nehody, nemoci-infarkt aj. náhlé selhání fyzického těla, duše se ocitá najednou v bardu a pokud nechce přijmout, že je mrtvé tělo zůstává zde a chce dále řešit své věci v naší dimenzi, ale to jí nejde - zjistí, že komunikace nefunguje a je zcela nešťastná a má pocit, že nestihla a "musí" zde dokončit, pro tyto bytosti je nezbytné pomoci jim v jejich odchodu - pomoci jim otevřít znovu bránu pro přechod do dimenze, kam patří. Potřebují naše odpuštění a to, abychom je my sami PROPUSTILI a nedrželi je svými smutky a závazky zde./M.Abha
Jak působí ovlivnění kletbou nebo jakoukoli negací na přijímatele, či adresáta
Jak působí ovlivnění kletbou nebo jakoukoli negací na přijímatele, či adresáta
inkarnát
inkarnát
přivtělenec, běžná duše uvízlá v prostoru na zemi
přivtělenec, běžná duše uvízlá v prostoru na zemi
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one