Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Tady se zaměříme na nejničivější agresi, která plodí jednu z nejhorších energií mezi lidmi,
a tou je ŽÁRLIVOST, jež plodí zlost, nenávist, vztek a další projevy AGRESE V NÁS, která
má projevy, JAK UVNITŘ, TAK NA VENEK - tedy projevy této energie ve hmotném světě kolem
nás samotných. Jak to vnímá pan Lazarev se podívejte sami:


"... Informace, které sdělují v této knize svým čtenářům, poskytuji prakticky každému pacientovi.
Setrvačnost duše je nezměrně větši než setrvačnost našeho vědomí. Na to., abychom duší správně
orientovali, musíme vynaložit dlouhodobé, trýznivé úsilí. Čím srozumitelněji a důkladněji stav věcí
analyzuji, tím snáz se pacient vzchopí.
Přišel jsem k nemocnému, který byl chorobou nadlouho upoután na lůžko. Šlo o těžký úraz
mozku. V poslední době zažil hodně hádek se ženou, často se cítil ukřivděný a žárlil. A protože
žárlivost je vlastně nenávist, dochází k blokaci hlavy - k úrazům, mrtvícím, roztroušené skleróze,
ztrátě sluchu či zraku, zánětům nosohltanu a nádorovým onemocněním.
"Vaše problémy způsobila žárlivost a agrese. Základem každé žárlivosti je snaha povýšit
milovaného člověka nad Boha, proto vám ubližovali, hádali se s vámi a rozcházeli ti nejbližší lidé.
Vy jste ale nebyl ochoten se s tím smířit a hromadil jste v sobě agresi, která se dříve nebo později
musela proměnit v nemoc. Teď si ale poslechněte to hlavní. Té agrese by ve vás zatím měla být
zhruba jen pětina, ale ve vašem případě se hromadila mnohem rychleji než u jiných lidí. Důvodem
je vaše nezměrná pýcha, jejímž zdrojem je přílišné lnuti vaší duše k moudrosti. Zuby nehty se
držíte moudrostí a odsuzujete šéfy své organizace za nepromyšlené jednání. Představte si celou
situaci jako člun, plující říčním proudem nad kameny. Ty kameny jsou symbolem peněz, hmotných
statků a životního úspěchu. Když v člověku není mnoho pýchy, kameny buší do dna člunu slabě a
agrese téměř nevzniká, ani nemoc nemusí přijít. Čím větší je však pýcha, tím silnější je tlak
tisknoucí nás k Zemi, vrstva vody se ztenčuje a kameny dno nakonec prorazí.
V posledních dvou letech značně zesílily vaše výhrady k okolí, především k vašim nadřízeným,
které vytrvale odsuzujete a hněváte se na ně za jejich nemoudré chování. Vaše pýcha se rozrůstá
obrovskou rychlostí. Proto se také tak nápadně posílilo vaše nutkání přiblížit se k rodině a k
milovanému člověku. Abyste dostal možnost přežít, vaše žena vám musela ubližovat a hádat se s
vámi. To byla ta nejšetrnější varianta, jak vás vrátit zpět k normálu. Vy jste se ale s touto variantou
nedokázal vyrovnat. To znamená, že musela přijít těžká nemoc nebo uraz.
"Ano," přikývl ustaraně pacient. "To, co říkáte, vy padá velmi pravděpodobně."
Soustředěně se zamyslel a pak se mě zeptal:
"Takže pokud se chci vyléčit, musím celý svůj dosavadní život vrátit a vše, co se v něm událo,
považovat za boží danost? Prosím, to udělat mohu. Jediné, co nechápu, je to, jak se budu chovat v
práci. To se mám na tu tupohlavost a idiocii jen tak koukat a nic proti ní nepodnikat?"
"Vy se neustále snažíte pracovat vjednom režimu, ale pokaždé je to jedna ze dvou krajností.
Místo toho ale musíte situaci kontrolovat. Toho dosahujeme tím, že ji navenek nepřijímáme a
bojujeme s ní, až síji nakonec podrobíme. Uvnitř ji však musíme bezezbytku přijmout. Navenek se
stýkáte s lidmi, kdežto ve svém nitru s Bohem. Když to, co děláte navenek, přenesete dovnitř, stává
se z toho pravý opak. Zatímco vnější konflikt se situací a snaha přizpůsobit ji svým představám
vám dává zdraví, pak jakmile vstoupí do vašeho nitra, přináší nemoc. Dřív člověk více či méně
dodržoval harmonii, protože byl od dětství vychováván v režimu duchovního a božského principu,
tedy k absenci nenávisti, agrese a k přijetí všeho existujícího jakožto rozumného. Když dítě
postupně dorůstalo a život ho posouval k opaku, dávno zformované jádro světla a klidu v duši
agresi dovnitř nevpouštělo. Byla to taková živelná dialektika. Zatímco dnes je to koncepce, ale
přistoupit na ni je velmi složité.

Vědci už nejednou zkoumali, co se odehrává, když do kontaktu přicházejí dvě civilizace, dva
národy, dva kmeny. Ukázalo se, že nejrychlejší je vzájemná výměna pracovních nástrojů,
výrobních postupů a předmětů každodenní potřeby. Mnohem pomalejší a nesnadnější je výměna
zvyklostí a tradic. Úplně nejtěžší je pak výměna konfesí, náboženských systémů. Věroučný světový
názor je nejvyšším stupněm abstrakce od vší pozemskosti, protože se pohybuje ve vrstvách ducha,
prostírajícího se celým vesmírem. Jeho hmota i setrvačnost je tedy obrovská. Říkám to proto,
abyste pochopil, že budete muset přebudovávat hlubinné hladiny duchovního vnímání světa, což
bude probíhat pomalu a ztěžka. Ale jedině takový přístup vám umožní, abyste problémy jen
neodložil na později, ale úplně se jich zbavil."
Mí pacienti při sezení často říkají:
"Teď se přece chovám správně, tak proč jsem nemocný?"
A já odpovídám:
"Představte si, že kapitán zaoceánského parníku usnul a loď celou hodinu směřovala přímo na
útesy. Pak se vzbudil, promnul si oči a povídá: ‚Těch posledních pět minut se chovám naprosto
normálně, takže by všechno mělo být v pořádku. Chcete-li se zbavit agrese vůči lidem, musíte
pochopit, že v jemných hladinách jsme si všichni naprosto rovni, že tu nejsou ani mudrci, ani
pitomci, že nejsou lotři a svatí, že nejsou bohatí a chudí. Rozdíly panují jen v nejvyšších vrstvách a
ty sinusovitě kolísají. Komunistická ideologie se snažila lidem vnutit lásku ke všemu jak uvnitř, tak
mimo nás, a ta láska se proměnila v nenávist. Lidé za nic nemohou, nedokonalá idea a
nedokončená koncepce přinášejí tisíckrát víc mrtvých než obyčejná ničemnost. Nedokonalá
koncepce, to je výraz nedostatečně rozvinutého ducha. A tak pokud lidstvo v nejbližší době
nenastolí přísnou prioritu duchovních hodnot v ekonomice, politice, vědě, umění, pedagogice,
medicíně a dalších oborech lidské činnosti, budou se rozbíhat stále mohutnější mechanismy
donucovací povahy."
A pokračoval jsem v rozmluvě se svým pacientem.
"Už jsem vám říkal, že vztahy k milovanému člověku jste povýšil nad Boha, a z toho jsou
vždycky velké problémy. Skrze křivdy, odsudky a žárlivost jste příliš lnul k milovaným lidem. Ve
vašem případě je tu ale ještě jeden nebezpečný článek, a to je opovržení ženami. Z opovržení se
nevyhnutelně rodí odsudek. Znáte to úsloví: Slepice není pták a ženská není člověk! Někde uvnitř
se k ženám stavíte právě takhle. Když odsuzujete lakomce nebo marnotratníka, vaše duše přilne k
penězům a vy o ně přijdete. Když se však s despektem díváte na ženy, nikdy se nedočkáte toho, že
byste si s nimi rozuměl. Všechno na světě se vyvíjí dialekticky - muž dostává matku, z jejíhož lůna
se rodí a na niž je do značné míry odkázán fyzicky, a otce, který je nám naopak vzdálenější a na
němž jsme závislejší spíš duchovně. Rozvoj duchovnosti si nelze představit bez rozvoje fyzického,
což platí i pro lidské zrození. Lidstvo se zrodilo ze Země, na níž jsme fyzicky závislí. Ukazuje se,
že energetika žen systémově odpovídá energetice Země, zatímco energetika mužů je totožná s
energetikou Slunce, a k početí lidstva došlo v pozemské atmosféře nad jižním pólem. Člověk, který
pohrdá ženami, pohrdá i Zemí a vším pozemským, a odsudek a přezíravost nás mocně připoutávají
ke všemu, co přezíráme a odsuzujeme. Mocné uzemnění pak aktivizuje proces rozpadu ve fyzickém
těle. Proto muž pohrdající ženami upadá duchovně a začíná být nemocný a stárnout mnohem dřív,
než je běžné. Duchovnost muže je do značné míry dána jeho vztahem k ženě," zdůraznil jsem
svému pacientovi, "proto mnohokrát přehodnoťte svůj dosavadní život a měňte vztah k ženám a k
situacím, které s nimi nějak souvisejí."
Rozhostilo se ticho. Zpracovávat informace, které poskytuji, není snadné, protože i sebemenší
maličkosti spojuji s jevy kosmického řádu. Informace je konstrukce, a aby ji oslovený dokázal
vstřebat, musí měnit, přesněji řečeno kontrolovaně bořit svou duchovní strukturu. Z toho plyne, že
příliš velké penzum informací, které navíc není přesně směrováno, může zdraví, psychiku či dokonce život člověka zcela zmarnit. Proto se snažím odpovědět na jakoukoli otázku, kterou mi
nemocný položí. Někdy se sezení změní ve skutečnou diskusi, jako například v tomto případě.
"No dobře," usmál se pacient, "vy říkáte, že když odsuzuju vše pozemské, pak právě tím příliš
tíhnu k Zemí, příliš v ní vězím. Tím se zvyšuje má agresivita a já začínám být nemocný. Mohl
byste mí uvést ještě nějaký podobný případ?"
"Včera večer mi zavolala jedna známá. Nemohla popadnout dech, několikrát u ní byl doktor, ale
nedokázal si s tím poradit. Proto se obrátila na mě. Řekl jsem jí, že začala příliš lpět na těle, na
vztazích, proto se v ní prudce vzedmula vlna agrese.
Za hodinu zavolala znovu. A řekla mi, že ač se sebevíc snažila potlačit v sobě všechny výhrady a
nechuť vůči mužům, stejně se jí neulevilo.
"Někdy přespávám u přítelkyně, a tam se mi vždycky přitíží. Nemůže to nějak souviset?"
"Je vaše přítelkyně hezká?"
"Ano, velmi. Ale proč se na to ptáte?"
"Jde o to, že duše vaší přítelkyně přilnula k tělu, k tělesným radovánkám, k sexu a k vlastní
fyzické kráse. Uvnitř ale všemi muži opovrhuji a nenávidí zejména ty, kteří se s ní rozešli nebojí
způsobili nějaké nepříjemnosti. Vy jste přítelkyni za nepěkný vztah k mužům odsuzovala a uvízla
jste v její špíně, v její agresi. Vybavujte si postupně celý svůj život, odstraňujte z něj výhrady vůči
mužům, a pak se pomodlete a proste o odpuštění za to, že jste přítelkyni pranýřovala."
"Dejme tomu, že člověk má skutečně dvě cesty k Bohu," zauvažoval pacient. "Buď podle
východního myšlení od Boha sestupuje dolů na zem, nebo naopak vystupuje schod po schodu ze
Země vzhůru k duchu a božskosti, což je západní tradice uvažování.
"I ti nejprimitivnější lidé lnuli k viditelným hmotným statkům, tedy k první hladině pozemskosti,
ale oporu hledali ve druhé hladině, tedy ve vztazích mezi lidmi, ve smyslu pro povinnost a
postaven.í ve společnosti. Po nějaké době se energetika posílila a duchovní lidé se pozvedli i nad
druhou hladinu, což znamená, že se zbavili agrese útočící na tuto druhou hladinu, protože jejich
vědomí se zachytilo duchovních entit ještě vyššího řádu."
"Řekněte mi, prosím, a kam je třeba orientovat své vědomí, abychom se povznesli i nad třetí
hladinu a dostali se k hladinám ještě vyšším?"
Usmál jsem se.
"Nejlepší je spoléhat na lásku k Bohu. Hladinu, o které mluvíte, nazývám soustava bodů božské
predestinace. To je ovšem má vlastní terminologie. Řekněme to takhle: váš osud musí být zcela
rozvrácen, abyste se zbavil závislostí tohoto druhu, proto probíhá vaše odtržení od všeho
pozemského. Každý z nás má v sobě božské struktury, které prakticky v nikom nefungují přímo, a
když se vám rozpadá osud a vy se začínáte upínat k těmto strukturám, tak ožívají a začínají
působit."
"Promiňte, ale mohl byste mi to vysvětlit nějak jednoduše, třeba na nějaké srozumitelné životní
situaci?"
"Samozřejmě," souhlasil jsem. "Tyto struktury se aktivizují tehdy, když ani při naprostém
rozpadu vlastního osudu neztrácíte víru v Boha. U ateisty se to může projevit vírou v rozumnost a
harmonii světa. Když v těžkých, kritických minutách říkáte:
Nevěřím v nejvyšší spravedlnost, na světě není pravda!, když říkáte: Nevěřím v ušlechtilost a v
nejvyšší city v lidech!, tak ztrácíte víru a zříkáte se svých nejvyšších duchovních struktur, struktur
duchovního otce. Takový postoj pak obzvlášť silně mrzačí duše vašich potomků."
Znovu jsme se na chvíli odmlčeli. Pak se mě ten muž zeptal:
"To znamená, že v nitru se musím setkávat s Bohem, a navenek s lidmi? Zatímco dřív mé
vědomí tíhlo buď jen k Zemi, nebo naopak jen k Bohu, pak teď musejí oba tyto procesy probíhat
zároveň? No dobře, ale jak se vlastně na Zemi objevily tyto dva protichůdné způsoby uvažování?"

"Vědomosti, které lidstvo získávalo, ho stále intenzivněji tiskly k Zemí. Jakmile však tyto
procesy dospěly k jisté mezí v karmě lidstva, musel se rozvinout pochod přesně obrácený - zřeknutí
se všeho pozemského. Abychom se však dokázali zříct všeho pozemského a těla, které člověka s
pozemskostí spojuje, bylo třeba dát tělu oddech, ochranu. K tomu mohlo dojít na území, které bylo
v kontaktu s jinými národy a civilizacemi a zároveň bylo spolehlivě izolováno od neustálých
vpádů, válek a katastrof. Takových oblastí bylo na Zemi několik; nejdůležitější z nich se stala
Indie, která se podobala láhví s hrdlem obráceným směrem ke Středozemnímu moři. Vzájemné
soupeření mezi neustálým rozpadem formy ve středomořské oblasti a krystalizací obsahu v Indii
vytvořilo základ pro vznik filozofie, která se dokázala zcela oprostit od všeho pozemského a
všechny síly zaměřila na duchovní struktury člověka. "Zabij v sobě všechny pozemské tužby, zboř
v sobě vše pozemské, a pak teprve budeš s Bohem" - takový je princip východní filozofie. Toto
pomíjení všeho pozemského v zemi s teplým podnebím a hojností potravy poskytlo impuls k
duchovnímu rozvoji početných skupin lidí. Nahromaděný duchovní potenciál se nakonec měl
realizovat i ve hmotných strukturách. To vedlo k nevyhnutelnému vzniku filozofie zaměřené
opačně, tedy s absolutním důrazem na pozemskost. A to je materialismus.
Člověk, který pozemskostí opovrhuje, k ní začne lnout a zbožňovat jí. Člověk, který pohrdá
ženou, je před ní dříve či později sražen na kolena. Skutečný materialismus se mohl zrodit jedině na
území Indie a Tibetu jako důsledek prvopočátečního idealismu. Tyto dvě filozofie se začaly
navzájem ovlivňovat a vytvářet nová náboženství, nové filozofické proudy, v nichž už byly alespoň
zprostředkovaně propojeny. To byly zárodky nového světového názoru, které z "hrdla láhve"
proudily do Palestiny a celé středomořské oblasti. Z tohoto potenciálu vznikla světová náboženství,
která dnes vyznává většina lidstva. Takový byl proces jejích zrodu, formování a sjednocení v
duchovní poloze přímo na Zemi. Prolnutí těchto dvou protichůdných tendencí koncem druhého
tisíciletí naší éry bude stát u vzniku nové teorie, nové koncepce, ve které splynou věda a
náboženství, materialismus a idealismus, kosmické a pozemské myšlení. Vstup lidstva do vesmíru
a jeho kosmická existence nejsou možné bez takového chápání světa; které by odpovídalo této
filozofii."
Po skončení naši debaty jsem prohlédl struktury pacientova pole. Zaznamenal jsem v nich
výrazné zlepšení. Zatím to stačilo. Mohl jsem sezení zakončit a s pacientem se rozloučit.
Zavolala mí jedna žena a přerývavým hlasem mi vylíčila své neštěstí.
"V naší rodině neustále zuří nějaké spory, dcera má velké problémy s manželem. Najednou nás
postihlo ještě větší neštěstí. Mají dceru, krásné zdravé dítě. Až do čtyř let nevěděla, co je to nemoc,
jenže najednou nastal výron krve do mozku a holčička nám umírá. Lékaři vůbec nechápou a nejsou
schopni vysvětlit, co se děje."
Pole holčičky se skutečně celé rozpadalo, a jeho největší deformace jsem zaznamenal v oblasti
hlavy. Vědomá i podvědomá agrese dvojnásobně překračovala smrtelnou hranici. Hlavní příčinou
byla nenávist, a ta se zrodila ze žárlivosti. Příčinou žárlivostí byl milovaný člověk, rodina jako
jediný cíl, jako jediné životní štěstí. Situací přitom značně komplikoval fakt, že tato žárlivost
působí již po několik generací, a to jak z matčiny, tak z otcovy strany. Ve věku 3-5 let se malý
človíček začleňuje do všech základních pozemských situací, takže lpí-li příliš na pozemskosti, je
pro něj velice těžké dosáhnout vnitřní rovnováhy. Pole té holčičky se právě v tomto období zkřížilo
s polem jejího příštího manžela. Program, který v ní byl uložen už dlouho, se inicioval, a okamžitě
následovala blokace. Příroda je moudrá - a smrt dítěte v tomto životě mu umožní normální vývoj v
životě příštím.
V podvědomí totiž zůstane informace, že žárlivost znamená smrt. Už v první knize jsem psal,
že rodiče mají na své děti velký vliv.
Jenže také děti mohou nepříznivě zasahovat své rodiče, i když jen v mnohem jemnějších,
hlubinných vrstvách; proto se trest posouvá až do příštího života. Akce zkrátka vždy vyvolává
protiakci - problém je jen v tom, že zdaleka ne vždy jsme schopni tento mechanismus zaznamenat a
porozumět mu.
S tímhle člověkem jsem rozmlouval v kuchyní:
"Je to pravda, všechno se člověku opravdu vrací, pocítil jsem to na vlastní kůži. V mládí jsem
velice miloval jednu dívku. Pak míjí přebral jiný mládenec a já jsem si najal partu výtržníků, aby
ho zmlátili. Když s tím byli hotovi, ještě mi zavolali a zeptali se:
A nemáme mu třeba něco ufiknout? Strašně jsem se lekl a prosil jsem je, aby už ho proboha
nechali na pokoji. Tu dívku mi to stejně nevrátilo. A teď se podívej, co všechno se mi pak
přihodilo." Vyhrnul si košili na zádech a ukázal mi dlouhou jizvu podél páteře. "Udělala se mi
meziobratlová kýla. Div mi přitom neochrnuly nohy, ale Bůh se nade mnou smiloval, náhodou se
našel skvělý odborník, takže už normálně chodím, ale jako chlap jsem na tom zatím pořád špatně."
"To je v pořádku," řekl jsem mu, "všechny infarkty, řídnutí kostí a zlomeniny páteře vznikají
nejen z toho, že se člověk cítí ukřivděný, ale i když sám na někom páchá křivdu. Kdybys souhlasil
s tím, aby ti mizerové tvého soka zmrzačili, teď bys ležel bez hnutí a v příštím vtělení bys byl
neduživý a jen bys živořil. Slyšel jsem o jednom muži, který se nečekaně vrátil domů a zjistil, že
mu je žena nevěrná. Tak ji zabil a dostal za to deset let. Podíval jsem se, co s ním bude v příštím
životě. Obludná podvědomá agrese vůči ženám, kterou si tímto činem vtiskl do podvědomí, se v
příštím životě rozptýlí a po krutém a agresivním chlapovi nezůstane ani památky. Bude to skromný,
ostýchavý člověk, kterého bude neustále někdo ponižovat a urážet, ženy mu budou nevěrné, budou
ho opouštět a on celou svou agresi obrátí proti sobě, bude se hněvat na celý svět a trýznit se
pocitem ponížení - zkrátka a dobře propadne nechuti k životu. Postupně bude ztrácet potenci a
nakonec bude s největší pravděpodobností zápolit s rakovinou prostaty. Pak umře, a takhle se to
bude opakovat po několik životů v závislosti na tom, nakolik ubíjel lásku v sobě i v jiných. Tak se
to bude opakovat až do chvíle, kdy se cit lásky pro něj stane svátostí a on ho přestane ohrožovat.
Teprve pak se mu dostane i pozemského štěstí. Pokud se cit lásky k Bohu pro něj stane cílem a
smyslem života, kdežto vše pozemské prostředkem k rozhojňování této lásky, bude mu dovoleno
zakusit skutečné úplné pozemské štěstí."
Na tuhle rozmluvu jsem si vzpomněl, když jsem viděl malou dívku, připomínající andílka. Bylo
jí šest let a o prohlídku mě poprosila její matka.
Soustředil jsem se na ledviny, ale prozkoumat energetiku té levé se mi stále nedařilo, protože
byla uzavřená do čtvercové struktury pole. Pravá ledvina byla jasně poškozená, svědčily o tom
značné deformace pole. Její matka se bojí na mě pohlédnout a ptá se:
"Tak co, je to zlé?"
"Nelíbí se mi to," přiznal jsem se. "Dcera má vyoperovanou levou ledvinu?"
"Ano", přikývla a hned pokračovala. "Už dva měsíce se snažím dostat se k vám a začala jsem se
chovat podle vaší soustavy. Sama cítím, jak se měním. Myslíte, že by to na dcerku mohlo mít
nějaký pozitivní vliv?"
Podíval jsem se, jak zbylá ledvina vypadala před měsícem. V rovině pole už byla mrtvá, a teď je
živá, i když pole stále ještě vykazuje deformace. Ty však můžou vyvolat už jen funkční, nikoli
organické poruchy.
"Ano," odpověděl jsem. "K pozitivním změnám určitě dochází. Jenže v povaze a světovém
názoru vaší holčičky je uložena obrovitá nenávist k mužům, vyvolaná žárlivostí. Už předem
nenávidí svého příštího muže a přeje mu smrt. Agrese se přiblížila krajní mezi,
za kterou
automaticky přichází tendence usilovat o zánik celého lidstva, a ne jen jediného člověka. Program
se obrací a začíná zabíjet jí. Matka nenávidí manžela, dcera nenávidí sebe. Vaše dcera bude zdravá
a šťastná do té míry, do jaké vy sama dokážete přehodnotit svůj dosavadní život, skrze modlitby a
správné chování změnit svůj světový názor a charakter a přát si pro svou dceru a její potomky, aby
se pro ně láska k Bohu stala smyslem života, kdežto příští manžel a rodina cestou k této lásce."

Po jednom z mých vystoupení ke mně přistoupila nějaká žena.
"Během přednášky jste se zmýlil, a tak jsem si řekla, že vás oslovím. Líčil jste, jak jste své
pacientce radil předem si představit situace, kdy je jí manžel nevěrný, a přitom se modlit a
odpouštět mu. Říkal jste, že čím plastičtěji to dokáže vidět, tím dřív její manžel záletů nechá.
Nemáte pravdu v tom, že manžela je nutné v duchu si vykreslovat jako padoucha. Sama se také
věnuji parapsychologii a radím přesný opak: manžela si vždy a za všech okolností musíme
představovat jako člověka dobrého, který si vždy počíná správně, a čím lepší bude jeho obraz v naší
myslí, tím lépe se bude chovat. Sám jste přece napsal, že když si budeme představovat neštěstí a
nepříjemností, tak ty situace budeme přitahovat."
Zkoprněl jsem. Že bych to s těmi svými doporučeními takhle přehnal? Rychle jsem se
zorientoval, celou situaci si diagnostikoval - a byl jsem doma.
"Neštěstí přitahujete tím, že se jich obáváte, ne tím, že si je představujete. Ve skutečnosti
nezabíjí stres, ale nesprávný vztah ke stresu. To za prvé. A za druhé: jestli vaše duše lne k
manželovi a k rodinným vztahům, jestli se nemodlíte, neočišťujete se, nesměřujete vzhůru, tak
budete muset být očištěna násilně. Podoba této očisty může být různá - vaše čí manželova smrt,
nemoci, hádky a odluka. Pokud svým směřováním nedokážete dosáhnout toho, aby se manžel
choval pěkně, tak se očisty skrze nemoci a smrti automaticky dočkáte oba, protože zatím jste zažila
jen nejšetrnější formu očisty. Problémy lidí, kteří se věnují senzibilské praxí a parapsychologii,
spočívají v tom, že rozvoj širokého rejstříku vlivu na logiku duchovna, která je jiná než logika
tělesná, nesprávné pronikání do této oblasti a priorita pozemských zájmů, zájmů intelektu a
rozumu, souvisejících s naší fyzickou schránkou, přináší nakonec místo rozvoje degradaci
duchovních i fyzických struktur."
Jeden muž se mě během seance zeptal:
"Jak bych měl odčinit svůj hřích? Dřív jsem ženu podváděl, ale teď jsem uvěřil v Boha a
pochopil, že jsem hřešil."
"Nejdřív se musíme podívat, zda ve vašem případě jde o porušení nejvyšších zákonů." .
Prohlédl jsem jeho pole i pole manželky a řekl jsem mu:
"Vaše žena je velmi žárlivá. Čím stabilnější jsou vaše rodinné svazky, tím úzkostlivějí na nich
lpí a tím vyšší je její agresivita vůči vám. Vy jste však osobnost harmonická, takže její agrese se od
vás vrací k ní. Mohla by na to zemřít. Ve vašem případě by byl hřích spíš být své ženě věrný."
"No dobře, ale i v Bibli se přece praví: Nezesmilníš."
"Pomezí toho, co je a co není hříchem, je v tomto případě téměř neznatelné, a každý případ je
natolik individuální, že jedinou mírou viny či neviny může být jedině cit lásky. Pokud vaše chování
a váš vztah ve vás samotném čí v jiném člověku zabíjí lásku, je to neodpustitelné a trestu neujdete.
Ve vesmíru není nic, co by mohlo ospravedlnit vraždu lásky."
.../tolik z knihy S.N.Lazareva/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one