Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
karmické.čištění.-DNA.jpg
V tento čas se mnoho mluví o závazcích , o blokacích a o vlivech různých energií na náš život tady v tomto bytí - tedy na Zemi.
Tak se na to trochu podíváme. CO JE TO KARMICKÝ ZÁVAZEK ?
Kdy vzniká? Co jej způsobí? Proč jej MUSÍME PLNIT?

Karmický závazek = JE vlastně VYROVNÁNÍ ENERGIE, kterou jsme SAMI někdy VŮČI NĚKOMU VYSLALI, to je po energetické stránce vysvětlení "karmického závazku" . A co to znamená ve skutečném životě?
Jde o to,že jsme např. v minulých našich životech měli s nějakou "duší-osobou" měli složitý vztah a stále jsme nenašli Schůdnou cestu ŘEŠENÍ pro nás - obě duše = obě osoby, takže jsme ZŮSTALI Z MINULÉHO ŽIVOTA VE VZÁJEMNÉM NESOULADU + možná ve zlobě a třeba taky v NENÁVISTI, to způsobilo,že TATO - nenávistná energie, ZŮSTALA NEVYROVNANÁ chybí tedy POZITIVNÍ TOK energie k vyslané negativitě, a zároveň NALEZENÍ POZITIVNÍHO ŘEŠENÍ mezi těmito dvěma osobami = dušemi.
TÍMTO VZNIKL KARMICKÝ ZÁVAZEK k dané osobě. A takových závazků máme za svou cestu za ponaučením velké množství, protože většina z nás tady si odžívá mnoho takových životů,jako žijeme nyní.


Kdy vzniká KARMICKÝ ZÁVAZEK ?
V každém NAŠEM ŽIVOTĚ TADY na Zemi, vzniká jich tolik, KOLIK MÁ KAŽDÝ JEDNOTLIVEC osob S NIMIŽ NENÍ SCHOPEN VYROVNAT SVÉ SPORY, vyrovnat NEVHODNÁ JEDNÁNÍ-buď SVÁ VLASTNÍ nebo ODEZVU V JEDNÁNÍ jiné OSOBY VŮČI SOBĚ. Vidíte, že tak každý z nás MÁ MNOHO takových ZÁVAZKŮ vůči JINÝM OSOBÁM = duším.

Co jej způsobí ? (karmický závazek)
Způsobí JEJ NAŠE VLASTNÍ JEDNÁNÍ, CHOVÁNÍ, MYŠLENÍ, NAŠE VLASTNÍ MYŠLENKY,slova a ČINY vysílané K JINÝM LIDEM.
Tím vznikne PŘÍČINA a zároveň také VZNIKÁ NÁSLEDEK této naší reakce - PŘÍČINY.

A PROČ musíme PLNIT SVÉ "karmické závazky" ?
Jde o naši VÝUKU, TO ZNAMENÁ abychom se NAUČILI správně myslet, mluvit a správně jednat a TAK SPRÁVNĚ VIDĚT NÁŠ SVĚT A NAŠE OKOLÍ, jednoduše řečeno,abychom se stávali lepšími, než jsme a to jak na úrovni fyzického těla, TAK NA ÚROVNÍCH JEMNO-HMOTNÝCH TĚL.

Co se děje POKUD NEPLNÍME SVÉ ZÁVAZKY?
Je to velmi jednoduché- ZAČNOU SE NÁM SPOUŠTĚT BLOKAČNÍ PROGRAMY, které nám potom
komplikují život v různých směrech NAŠEHO ŽIVOTA, viz. ve vztazích, práci, v hojnosti dostatku+pokud toto vše
NESTAČÍ, potom se ZAČÍNAJÍ SPOUŠTĚT programy BLOKUJÍCÍ NÁS NA ZDRAVÍ+vytváří se nám blokace na toku energií v čakrách (energetických centrech). Pokud tam nemáme dostatek energie, ZAČNE TÍM TRPĚT některý náš ORGÁN v těle + začíná se VYTVÁŘET NEMOC. Stejně to je také s NEMOCEMI RODOVÝMI- jednoduše se NEPLNILA RODOVÁ KARMA V URČITÉM SMĚRU PO VÍCE GENERACÍ NEBO NAŠICH BYTÍ, je potom Námi zvoleno, NARODIT SE DO RODINY S RODOVOU NEMOCÍ právě takovou, jaká dotyčnému zabrání ve špatném chování+jednání právě v té - které věci, kterou se má daná osoba naučit.
Takto si my lidé VYTVÁŘÍME BLOKACE NA ZDRAVÍ, což už je POSLEDNÍ "varování" našeho NEVĚDOMÍ, ŽE "JDEME-JEDNÁME" ŠPATNĚ A MUSÍME SE ZMĚNIT.
/příspěvky jsou chráněny autorským právem a smí být kopírovány s adresou webové této stránky/Marcela Abha Kunz
brain-blue-light-concept-of-idea-the-power-of-mind1.jpg
PŘÍKLADY BLOKAČNÍCH PROGRAMŮ

Proč třeba ženě většina jejich partnerů umírá?

-jde o to, že všechno je spojeno s energetickými toky kolem nás i v nás samotných. Všechno totiž se prolíná, naše myšlenky, činy,
pocity i postoje k jiným a prostě vše kolem nás se vzájemně propojuje a prolíná s naší vlastní energetickou soustavou.
A tak to je také v případě, když někoho milujeme. Prolínání láskou je to nejdůležitější v našem životě, ale jak víme
všeho moc škodí!!!
Takže se lehce stane, že pokud má žena veliký energetický potenciál, to znamená, že je velmi silná v energetickém vysílání
v našem případě LÁSKY, může to pro slabšího jedince znamenat, ŽE JEHO ENERGETICKÝ SYSTÉM JE VELKOU LÁSKOU
o velmi vysokých vibracích vlastně postupně rozkládán a rozpouštěn do základní podoby fotonů světla. Takže nastává vlastně
situace, kdy velmi milující žena svého muže-tedy je-li zároveň ve vyšších úrovních vlastních vibrací, tak žena svého muže vlastně
postupně rozloží a energeticky jsou jeho těla energetických systémů prostě přeměněna a rozložena, takže dochází k tomu,
že ačkoli LÁSKA JE NEJUŠLECHTILEJŠÍ ENERGIE je v tomto případě a za tak vysoké koncentrace a vysoké frekvence rozkládajícím
prvkem a nikoli spojujícím nebo se dá také říci, že je sice spojujícím prvkem, ale nikoli na úrovni hmotného světa, ale spojuje s vesmírem a nejvyšší energií.
A toto je důvod, kterým takto milující a velmi vysoce energetická žena vlastně svého muže rozkládá až na základní jednotlivé prvky a energii. proto její všichni muži brzy
umírají, protože její frekvence nemohou nijak měnit, ani se jim nijak bránit -proti lásce není obrana a nelze ji nijak snížit, ani odrážet, pokud opravdu
milujeme onu osobu, zvíře nebo věc ve hmotném světě. A samozřejmě nejprve jsou přeměněna těla jemno-hmotná a nakonec se začne rozkládat tělo fyzické.
PROTOŽE LÁSKA K POZEMSKOSTI+TEDY K TOMU, CO MILUJEME NEJVÍCE, ZABÍJÍ NEJRYCHLEJI a dokonce mnohem rychleji, než nenávist, která je také velice
silnou energií, spouštějící rychlý rozklad energetických těl u vysílatele pocitu nenávisti, ale také u přijímatele-tedy toho, koho nenávidíme. Obojí energetické frekvence jsou
velmi vysokých vibrací a pokud jsou vysílány s velikou silou, jsou zničující!!!


Jaká je tedy pomoc?
V takovém případě je nutné si denně udělat čas-tedy ona žena, na modlitbu k nejvyšší energii celého Universa nebo
k Bohu, jak chcete. Pravidelnou modlitbou kde budeme stavit na nejvyšší bod lásky "Boha-Nejvyšší energii Universa",
a nikoli pozemského člověka-v našem příkladu muže. Potom se sníží frekvence energií tak, aby nebyla zničující a rozkladná.
Chcete-li, aby milovaný muž/žena/zvíře , byl zdravý, je důležité každý den se modlit ve smyslu například:
MODLITBA:
"Nejvyšší energie celého Universa-Bože, miluji tě nejvíce, jak umím, miluji tě víc, než kohokoli na Zemi,
jsem ve stálé pokoře před tvým vedením v mém životě, děkuji za všechno, čeho se mi dostává, ať dobrého nebo zlého,
neboť vím, že obojí slouží k mému rozvoji duše."

Takto můžeme ODSTRANIT "LEP ENERGIE", kterou jsme se doslova přilepovali na daného člověka, či zvíře.
Také touto modlitbou můžete odstranit závislost na otci, muži,a odstraníte důsledek v dalším vašem životě-tedy
nutnost ponížení LÁSKY VŮČI MUŽI - to je odstraníte nutnost výchovy duše pomocí SPOUŠTĚNÍM PROGRAMŮ života
s NESPRÁVNÝMI MUŽI-OPILCI, muži, kterých si nemůžete vážit za něž se stydíte, či život s muži, kteří o vás nestojí
a nechtějí mít s vámi vážný vztah -je to tedy následek toho, že jste POVÝŠILI LÁSKU K ČLOVĚKU NAD LÁSKU A RESPEKTU
NEJVYŠŠÍ ENERGIE UNIVERSA!!!

POTOM MŮŽETE MÍT TEPRVE "normální vztah".
/Marcela Abha Kunz/
DĚTI - FIXACE NA POZEMSKOSTI, AGRESE A HDH symptomy.

Lidé se mnohdy modlí za zdraví, ale podle tohoto, je vidět, že
takové prosby nejsou úplně správné, protože nám blokují rozvoj ducha,
ke kterému dochází vlivem právě prodělávané nemoci.

Takže pokud prosíme o zdraví a dokonce zapalujeme svíčky v kostelech nebo i doma za zdraví,
nejvyšší energie to vyhodnocuje, jako prosbu o DUCHOVNÍ ZDRAVÍ a toto je úplně správné a v souladu se
zákony Universa, ale pokud prosíme o zdraví fyzické-POTOM BLOKUJEME SVOU DUŠI VE VÝVOJI.
My lidé si často nemůžeme ani uvědomovat, jaké důvody jsou pro tu, kterou chorobu uvnitř duše a proč ji tedy má
dotyčná osoba prodělat. Takže myslím, že není vždy zcela správné modlit se za fyzické zdraví, ale naopak modlit
se za zdraví ducha a duševní zdraví!

Jak je to s dětmi když jsou nemocné?
Když si zoufale přejeme zdraví dětí, není to vždy tedy správně, protože naše děti se nestihnou
ve vlastním těle poučit a tak jim vlastně bráníme ve vývoji a postupu duše do vyšších frekvenčních toků
energie. Bráníme jejich vývojovému postupu duše! JAK TEDY JEDNAT, ABY BYLY NAŠE DĚTI ZDRAVÉ?

-každý den s nimi mluvte osobně
-učte je, že každý máme tu dobrou i tu zlou stranu své osobnosti
-že vše živé je citlivé a rozumné, jenom na jiném vývojovém stupni
-modlete se s nimi
-učte je, že nejvyšší energie nás řídí a miluje nás
-učte je, že i ony když budou milovat nejvyšší energii Universa-Boha, mají vždy oporu a lásku
-učte je chodit a vnímat přírodu, stromy, trávu a zvířata-toto vše je živé, jen na jiné úrovni vývoje, než my lidé
-učte své děti nikdy nikomu neubližovat a pomáhat druhým
-nejprve jsou vždy druzí lidé a až naposledy jsem "já"
-učte je milovat svět kolem nich a vidět jeho krásu a propojenost
-učte je lásce k sobě a lásce k druhým
-nikdy je nenuťte jíst -sami vědí kolik jejich fyzické tělo potřebuje+co potřebuje
-učte je pít čistou vodu, jako nejcennější nápoj
-učte je vážit si práce druhých lidí a ukažte jim cenu práce tak, aby si sami dokázali "vydělat u vás doma" na věc, kterou chtějí /toto je velice důležité pro jejich vidění světa a vnímání sebe sama /ušetříte jim mnoho starostí a blokací v hojnosti práce i peněz-pokud se nebudou správně chovat a jednat, jako dospělí lidé-tak je postihne chudoba a nedostatek-pro výchovu jejich duše
-učte je vše, co je dokáže zapojovat do vnímání světa, jako jednoty a lásky -to pak je pro jejich spásu a od blokaci nutné

Jsou-li děti vztekající, vzpurné a divoké, je to vina v karmickém blokaci a vliv rodičů a prarodičů-jejich nezvládnutá agrese, postihuje potom i několik generací potomků!
Očista potom přichází právě tímto-hyperaktivním dítětem, či vztekajícím se vnukem-je nutné mít potom trpělivost a vše řešit né fackami=agresí opětovnou, ale NAOPAK LÁSKOU A LÁSKYPLNOU PÉČÍ TRPĚLIVÝCH RODIČŮ A PRA-RODIČŮ-tak se karmický závazek agrese předků brzy vyruší a děti se uklidní samy. Je to odvislé od toho, do jaké míry jsou rodiče i pra-rodiče schopni ZMĚNIT SVÉ NASTAVENÍ DUŠE-tak dlouhý čas mají nezvladatelné dítě, pokud to nedokáží a jsou na dítě zlí+ jejich agrese se zdvojnásobuje a zatížení agresí přechází automaticky na další dvě generace rodu!!!


Děti zatížené AUTISMEM, DAWNOVÝM syndromem a jinými "rodovými zatíženími"

Takové děti se rodí lidem nebo spíše matce, která je zatížená karmicky tím,
že se v minulosti nestarala o své dítě a tak se narodí nyní dítě závislé nějakým
způsobem na matce nebo obou rodičích. Je to "výchovný program" pro RODIČE-nikoli pro duši dítěte,
která v tu dobu svého života dlí v jiné dimenzi a plní si tam své úkoly svého vývoje, a toto je důvod,
proč si tyto děti žijí ve "vlastním světě" a současný život, který ostatní tady prožívají je jim jen zdálky
občas připomenut. Tyto úžasné dušičky tady "nechávají PLNIT MATKU JEJÍ ÚKOL", aby správně obstála
ve své funkci matky, kterou v minulých životech nezvládala správně.


DĚTI S ATOPICKÝM EXÉMEM A JINÝMI CHOROBAMI KŮŽE

Takové děti jsou zde opětovně pro poučení rodičů a většinou obou, nikoli jen matky!!! Většinou jde
o postoje v rodině - tedy o komunikaci, mnohdy i o to, zda jsou tyto děti chtěné nebo ne. Mnohdy se stává,
že matka otěhotněla a otec už dalšího potomka nechce, takže ženě dává najevo, svou nelibost po celou dobu
jejího těhotenství, a následně se odrazí ženina úzkost a strach samotného dítěte, na kůži dítěte - je tak zvaně
NEDOTKNUTELNÉ - je potřeba si tady uvědomit, že muž by si měl také uvědomit, že dítě je vždy dar do rodiny!!!
A jeho komunikace by měla být nikoli jen, že dítě tedy STRPÍ DOMA, když už se nedá nic dělat, ale
NAOPAK BY MĚL MUŽ PROJEVOVAT VÍCE SOUCITU, LÁSKY A NĚHY A PÉČE O DÍTĚ , ALE I JEHO MATKU.
aby se ekzém a stav dítěte vylepšil, protože mnohdy jde o rodové zatížení po mnoho generací, jehož příčinou jsou
OBAVY A STRACH NA HRANICI ZOUFALSTVÍ, který prožívá už plod v lůně matky a potom i dítě, když se narodí-odstranit jej
pomůže jen VELIKÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY, KLIDNÉ A NEHÁDAVÉ VZTAHY, BEZ NAPĚTÍ V RODINĚ, KDE úkolem obou rodičů
a pra-rodičů je VYTVOŘIT HARMONICKOU A MILUJÍCÍ RODINU -čím více má dítě ekzému, tím více lásky potřebuje, protože projev strachu duše
dítěte se ukazuje právě na NEDOTKNUTELNOSTI POKOŽKY. Jde většinou o poruchy jater, krvetvorby a čištění krve v tělech dětí, to znamená, že
je nutné dávat dítěti nejen více pít, aby se mu více čistila krev, ale hlavně JE NUTNÉ ODSTRANIT PŘÍČINU, vytvoření ekzému-tedy
ODSTRANIT NAPĚTÍ A STRES A STRACH DOMA Z RODIČŮ, VYTVOŘIT BEZPEČÍ A LÁSKYPLNÝ DOMOV BEZ JAKÉHOKOLI NAPĚTÍ.

Tak se odstraní příčiny, poruch na vzhledu a funkčnosti kůže a potíže se zmenší nebo časem úplně vymizí. /Marcela Abha Kunz/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one